Ostoskori on tyhjä!

 • Yleiset sopimusehdot
  Synsam Lifestyle


Sovelletaan 20.6.2022 jälkeen tehtyihin sopimuksiin yhteistyössä Svea Bankin kanssa.

 

1. YLEISTÄ
 

1.1   Nämä Yleiset sopimusehdot koskevat Asiakkaan ja Synsam Group Finland Oy:n, y-tunnus: 2446347–2 myöhemmin ”Synsam”) välistä Synsam Lifestyle -sopimusta.


1.2   Synsam Lifestyle-sopimus tulee voimaan, kun Synsam on vastaanottanut ja hyväksynyt Asiakkaan Tilauksen.2. SEURAAVIEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT


2.1   Näissä Yleisissä sopimusehdoissa esiintyvät käsitteet on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Nämä käsitteet määritellään alla olevan mukaisesti. Käsitteen merkitys pysyy samana sekä sanan määräisessä että epämääräisessä muodossa.


”Asiakkaalla” tarkoitetaan sitä henkilöä, joka on allekirjoittanut Tilauksen.


”Kuukausimaksulla” tarkoitetaan Tilaukseen sisältyvien silmälasiparien kulloinkin voimassa olevaa kokonaiskuukausimaksua eli Yksikköhintojen summaa.


”Luovutuspäivällä” tarkoitetaan uuden Sopimuksen kohdalla sitä päivää, jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin viimeistään kolmattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas on allekirjoittanut Tilauksen. Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai muun sellaisen toimenpiteen, jonka johdosta luovutetaan uusi silmälasipari, osalta Luovutuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin viimeistään kolmattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas on tilannut uuden parin.

 

Piilolinssisopimuksella” tarkoitetaan Synsam Lifestyle™ Piilolinssisopimuksesta erillistä sopimusta Synsamin ja Asiakkaan välillä koskien piilolinssien kestotilausta Synsamin kulloinkin voimassa olevien tällaisten linssien tilauksiin sovellettavien ehtojen mukaan.


”Ryhmävakuutuksella” tarkoitetaan sitä pakollista ryhmävakuutusta, johon Asiakas liitetään automaattisesti Synsam Lifestyle-sopimuksella ilman erillistä maksua kohdan

12 mukaisesti.

”Sitovalla määräajalla” tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana Synsam-sopimusta ei voida irtisanoa.


”Sopimuksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin välistä silmälasien vuokrausta koskevaa sopimusta, joka on tullut voimaan Asiakkaan Tilauksen allekirjoittamisen perusteella.


”Sopimusajalla” tarkoitetaan sitä aikaa, jonka aikana tämä sopimus on voimassa.


”Sopimusehdoilla” tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka koskevat sopimusta ja sisältävät sekä Tilauksen että Yleiset sopimusehdot.


”Synsam” tarkoittaa yritystä Synsam Group Finland Oy, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki, Y-tunnus 2446347–2.


”Synsam-ketjulla” tarkoitetaan sitä konsernia, johon Synsam kuuluu sekä sellaisia luvakkeensaajia, joilla on franchise-sopimus konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.


”Tilauksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin allekirjoittamaa tilauslomaketta tai muita mahdollisia tilauksia, jotka tehdään Sopimuksen puitteissa.

 

”Urheilulasit” tarkoittaa Synsamin erillisin ehdoin tekemää tarjousta 5–12 -vuotiaiden lasten ilmaisista urheilulaseista.

 
”Yksikköhinnalla” tarkoitetaan sitä osaa Kuukausimaksusta, joka kohdistuu tiettyyn silmälasipariin. Kunkin silmälasiparin Yksikköhinnan tulee ilmetä Tilauksesta.


”Yleisillä sopimusehdoilla” tarkoitetaan näiden Yleisten sopimusehtojen lisäksi mahdollisia myöhempiä kohdan 19.1 mukaisia muutoksia.

 

Yrityssopimuksella” tarkoitetaan sellaista sopimusta näyttöpäätelasien toimittamisesta, silmätutkimuksista jne. yrityksen työntekijälle, joka on sovittu Synsamin ja Asiakkaan työnantajan välillä.3.   VÄHINTÄÄN KOLMEN SILMÄLASIPARIN VUOKRAUS JA VAIHTO-OIKEUS

 

3.1   Sopimuksella Asiakas vuokraa vähintään kolme ja enintään kymmenen silmälasiparia Synsamilta. Seuraavissa tapauksissa Asiakas voi kuitenkin vuokrata kaksi silmälasiparia Synsamilta:

(a) jos Asiakkaalla on Piilolinssisopimus ja hän on tehnyt vähintään yhden piilolinssitilauksen viimeisen kuuden kuukauden aikana, tai

(b) jos Asiakas Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä hankkii näyttöpäätelasit Yrityssopimuksen kautta, tai

c) Jos Asiakas on 5–12 -vuotias ja Sopimusta tehdessään hankkii Urheilulasit.

 

3.2   Sopimuksen solmimisen yhteydessä Asiakas voi sovittaa silmälaseja. Synsam ilmoittaa tämän jälkeen Asiakkaalle mahdollisimman pian, kun tilatut silmälasit ovat valmiit noudettaviksi. Asiakas noutaa lasit sieltä Synsamin myymälästä, jossa Tilaus tehtiin. Noudetut silmälasit ovat Synsam -ketjun omistamia ja Sopimusajan vuokrattuna Asiakkaalle.

 

3.3   Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen silmälaseihin, hänellä on oikeus vaihtaa linssit ja kehykset lisämaksutta 100 päivän kuluessa Luovutuspäivästä. Kaikki paitsi kohdassa 11.1 määritellyn onnettomuustakuun perusteella saadut silmälasit ovat vaihdettavissa. Yksittäisen silmälasiparin voi vaihtaa vain kerran. Mikäli Asiakas päätyy vaihtamaan yhdet silmälasit uusiin laseihin 100 päivän jakson aikana, hänellä ei ole samaa vaihto-oikeutta saamillensa uusille aseille. Vaihto-oikeus edellyttää, että uudet linssit ja kehykset kuuluvat samaan hintaryhmään kuin ne, jotka Asiakas on vaihtamassa. Mikäli Asiakas valitsee linssit tai kehykset eri hintaryhmästä, Kuukausimaksua voidaan muuttaa. Kuukausimaksun maksuvelvollisuus alkaa kohdan 13.1 mukaisesti ensimmäisestä Luovutuspäivästä ja jatkuu koko 100 päivän jakson ajan.


3.4   Asiakkaalla on lisäksi 30 päivän peruutusoikeus ensimmäisestä Tilauksesta. Peruutusoikeutta voi käyttää ainoastaan siinä liikkeessä, jossa Tilaus tehtiin. Peruutusoikeuden käyttämisen yhteydessä Asiakkaan on maksettava jo suoritettu näöntarkastus, palautettava mahdollisesti jo noudetut silmälasit vaurioitumattomina sekä vahvistettava peruutus. Sellaisista tuotteista, joita ei palauteta vaurioitumattomina, veloitetaan tavanomaisen kaupan yhteydessä sovellettava täysi hinta. Peruutusoikeus koskee ainoastaan ensimmäistä Sopimuksen nojalla tehtyä Tilausta.4.   OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS


4.1   Synsam-ketju omistaa kaikki Sopimukseen kuuluvat silmälasit.


4.2   Silmälasien vuokraaminen tarkoittaa sitä, että Asiakkaalla on Sopimuksen voimassaoloaikana oikeus käyttää silmälaseja normaalissa yksityiskäytössä. Asiakas ei saa luovuttaa tai vuokrata silmälaseja kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen päättyessä Asiakkaan on palautettava kaikki silmälasit Synsamille. Asiakkaalla on kuitenkin Sopimuksen päättyessä oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasit. Lunastusta koskevat säännöt ilmenevät kohdasta 10.
 

4.3   Asiakas on vastuussa silmälaseista Sopimusajan aikana. Asiakkaan on noudatettava normaalia varovaisuutta silmälasien käsittelyssä. Silmälasien hajotessa tai kadotessa sovelletaan alla olevaa kohtaa 11. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta.


5.   NÄÖNTARKASTUKSET


5.1   Mikäli Asiakas kokee Sopimusajan aikana näkönsä muuttuneen, hänellä on Sopimuksen mukaan oikeus ylimääräiseen näöntarkastukseen lisämaksutta edellyttäen, ettei Sopimusta ole irtisanottu. Sellaiset näöntarkastukset voi tehdä useaan otteeseen Asiakkaan valitsemassa Synsam-liikkeessä Suomessa.

5.2   Mikäli Asiakas on tilannut Lifestyle Plus lisäpalvelun, joka sisältää Synsamin Mehiläisen kautta tarjoamat silmälääkäritutkimukset, Asiakkaalla on oikeus varata aika silmälääkärille kaksi kertaa ensimmäisen 24 kuukauden aikana ja tämän jälkeen yhden kerran 24 kuukauden välein lisämaksutta. Tätä lisäpalvelua voivat käyttää vain ne Asiakkaat, jotka ovat tilanneet tämän vaihtoehdon ja joiden Sopimuksessa on merkintä "LS+". Silmälääkäritutkimukset, jotka suoritetaan lisäpalveluun sisältyvien silmälääkäritutkimusten lisäksi, veloitetaan Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Silmälääkärin ajanvaraus tapahtuu Synsam-liikkeen tai Mehiläisen ajanvarauksen kautta.


6.   OIKEUS MAKSUTTOMAAN LINSSIEN VAIHTOON NÄKÖKYVYN MUUTTUESSA


6.1   Mikäli Synsamin suorittamassa tavanomaisessa tai ylimääräisessä näöntarkastuksessa ilmenee, että Asiakkaan näkö on muuttunut, Asiakas voi Sopimuksen voimassaoloaikana maksutta vaihtaa kaikkien Sopimukseen kuuluvien silmälasien linssit. Vaihdon edellytyksenä on, että kehykset ovat sen tyyppiset ja sellaisessa kunnossa, että vaihto on mahdollista toteuttaa. Vaihto edullisempaan hintaryhmään kuuluviin linsseihin on sallittu vain, mikäli vaihto perustuu näöntarkastukseen.


6.2   Kohdan 6.1 mukainen linssien vaihto saman hintaryhmän linsseihin ei johda Sitovan määräajan pidennykseen taikka muutoksiin Kuukausimaksussa tai kyseessä olevien silmälasien Luovutuspäivässä. Kuukausimaksua voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli linssit vaihdetaan toiseen hintaryhmään kuuluviin linsseihin.7.   HUOLTO


7.1   Sopimusajan aikana Synsam huoltaa silmälasit maksutta. Maksuttomaan huoltoon sisältyy silmälasien säätö ja puhdistus sekä tarvittaessa kuluvien osien vaihto. Huolto ei sisällä tämän pidemmälle meneviä korjauksia.


7.2   Korjausta vaativiin vahingoittuneisiin silmälaseihin sovelletaan mitä kohdassa 11 sanotaan.

 

7.3   Asiakkaalla on oikeus noutaa neljä kertaa vuodessa puhdistuspakkaus, jonka sisällön Synsam kulloinkin yksipuolisesti päättää. Puhdistuspakkauksen noutokertoja ei ole mahdollista säästää toiselle vuodelle. ”Vuosi” tarkoittaa tässä kohdassa sitä kahdentoista kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa siitä, kun kaikki ensimmäisen Tilauksen mukaiset silmälasiparit on noudettu, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on allekirjoittanut Sopimuksen Tilauksen. 8.   SILMÄLASIEN VAIHTO


8.1   Asiakkaalla on oikeus vaihtaa vähintään yksi silmälasipari yhteen uuteen silmälasipariin jokaisen vaihtojakson aikana. Vaihtojakso määritellään jäljempänä kohdassa 8.2. Vaihtojaksolla vaihdettavissa olevien silmälasien määrä riippuu Sopimuksessa olevien silmälasien määrästä ja ilmenee jäljempänä kohdissa 8.3–8.5.


8.2   Jokainen vaihtojakso kestää kaksitoista kuukautta. Ensimmäinen vaihtojakso alkaa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki ensimmäisen Tilauksen mukaiset silmälasit on noudettu, kuitenkin viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun Asiakas on allekirjoittanut Tilauksen. Tämän jälkeen uusi vaihtojakso alkaa jatkuvasti suoraan edellisen vaihtojakson päättymisen jälkeen.

8.3   Asiakas, jolla on enintään viidet silmälasit Sopimuksessa, voi vaihtaa yhden silmälasiparin vaihtojakson aikana. Mikäli tällainen Asiakas päättää olla hyödyntämättä vaihto-oikeuttaan, Asiakas voi hyödyntää vaihto-oikeuden myöhemmällä vaihtojaksolla. Asiakas voi kuitenkin vaihtaa korkeintaan kaksi silmälasiparia yhden ja saman vaihtojakson aikana.


8.4   Asiakas, jolla on kuusi, seitsemän tai kahdeksan silmälasiparia Sopimuksessa, voi vaihtaa enintään kaksi silmälasiparia vaihtojakson aikana. Mikäli tällainen Asiakas päättää olla hyödyntämättä vaihto-oikeuttaan, Asiakas voi hyödyntää vaihto-oikeuden myöhemmällä vaihtojaksolla. Asiakas voi kuitenkin vaihtaa enintään neljä silmälasiparia yhden ja saman vaihtojakson aikana.

 

8.5   Asiakas, jolla on yhdeksän tai sitä useampi silmälasipari Sopimuksessa, voi vaihtaa kolme silmälasiparia vaihtojakson aikana. Mikäli tällainen Asiakas päättää olla hyödyntämättä vaihto-oikeuttaan, Asiakas voi hyödyntää vaihto-oikeuden myöhemmällä vaihtojaksolla. Asiakas voi kuitenkin vaihtaa enintään kuusi silmälasiparia yhden ja saman vaihtojakson aikana.

 

8.6   Jokaisesta kohtien 8.1–8.5 mukaisesti toteutetusta vaihdosta Sitovaa määräaikaa pidennetään kaksitoista kuukautta jokaisesta vaihdetusta silmälasiparista. Jos Asiakas vaihtaa kaksi tai useamman silmälasiparin samalla kerralla, Sitovaa määräaikaa pidennetään 24 kuukautta. Vaihdon jälkeen jäljellä oleva Sitova määräaika voi kuitenkin nousta enintään 24 kuukauteen. Mikäli Sitova määräaika päättyi ennen vaihtohetkeä, alkaa uusi vastaava Sitova määräaika. Uusi Sitova määräaika lasketaan tällöin siitä päivästä, kun uusi/uudet silmälasipari(t) noudetaan, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua Asiakkaan vaihtoa koskevasta Tilauksesta. Kuukausimaksua voidaan muuttaa vaihdon yhteydessä riippuen muun muassa siitä, minkä tyyppisiin uusiin silmälaseihin Asiakas haluaa vaihtaa.

 

8.7   Vaihto voidaan tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä Suomessa. Asiakkaalle ilmoitetaan tällöin uudesta Sitovasta määräajasta sekä mahdollisesta uudesta Kuukausimaksusta, joka vaihdosta seuraa. Tehdäkseen vaihdon Asiakkaan on hyväksyttävä pidennetty tai uusi Sitova määräaika sekä uusi Kuukausihinta. Asiakas noutaa uudet silmälasit siitä Synsam-liikkeestä, joka hoitaa vaihdon. Vaihtaessaan silmälasit Asiakkaan on palautettava se silmälasipari, jonka Asiakas haluaa vaihtaa. Palautuksen on tapahduttava viimeistään uuden parin noudon yhteydessä. Palautettavien silmälasien on oltava hyväksyttävässä kunnossa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole vastuuta tavanomaisesta kulumisesta.9.   TUOTTEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTTAMINEN


9.1   Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa Sopimusajan aikana lisätä vuokrattavien silmälasien määrää yhdellä tai useammalla silmälasiparilla, kuitenkin niin että sopimuksessa on korkeintaan kymmenen silmälasiparia. Tätä koskeva tilaus voidaan tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä. Vuokrattavien silmälasien määrän lisäämisestä seuraa Kuukausimaksun korotus. Sitova määräaika pitenee 12 kuukaudella, mikäli Sitovaa määräaikaa on tilauksen tekemisen hetkellä jäljellä alle 12 kuukautta. Mikäli Sitova määräaika on päättynyt, uusi 12 kuukauden Sitova määräaika alkaa. Asiakkaan tulee hyväksyä sekä muuttunut Kuukausimaksu että uusi Sitova määräaika tilauksen yhteydessä.

 

9.2   Asiakkaalla on lisäksi tietyissä tapauksissa oikeus jokaisen yllä olevan kohdan 8 mukaisen vaihdon yhteydessä vähentää Sopimuksen kattamien silmälasien määrää yhdellä silmälasiparilla. Tämä oikeus koskee seuraavia tilanteita:  

(a) Asiakkaan Sopimus sisältää vähintään neljä silmälasiparia; tai

(b) Asiakkaan Sopimus sisältää kolme silmälasiparia ja Asiakas on vaihdon yhteydessä joko allekirjoittanut Piilolinssisopimuksen ja tehnyt vähintään yhden piilolinssitilauksen viimeisen kuuden kuukauden aikana; tai

(c) Asiakkaan Sopimus sisältää kolme silmälasiparia ja Asiakkaan Sopimus sisälsi alun perin kaksi silmälasiparia yllä olevan 3.1 (a)-(b) kohdan mukaisesti.

 

 

9.3   Oikeuden silmälasien lukumäärän vähentämiseen voi hyödyntää suoraan liikkeessä vaihdon tilauksen yhteydessä.  Oikeutta vähentää silmälasien lukumäärää Sopimuksessa ei voida säästää tai muilla tavoin hyödyntää myöhemmin. Vähennys ei myöskään koske kyseisessä vaihdossa saatuja uusia silmälaseja.  Asiakas voi joko palauttaa tai lunastaa itselleen Sopimuksen ulkopuolelle jäävän silmälasiparin. Silmälasien lunastamisesta maksettava hinta määräytyy jäljempänä kohdan 10 mukaisesti. Mikäli silmälasit sen sijaan palautetaan, palautus on tehtävä samanaikaisesti vaihdon tilaamisen yhteydessä. Palautettavien silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta. Vähennettäessä silmälasien määrää Kuukausimaksua vähennetään palautettavan silmälasiparin Yksikköhintaa vastaavalla määrällä.10. SILMÄLASIEN LUNASTAMINEN


10.1 Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai kohdan 9.2 mukaisen silmälasien määrän vähentämisen yhteydessä Asiakkaalla on aina oikeus palauttamisen sijaan lunastaa kyseinen silmälasipari.


10.2 Lunastettavien silmälasien hinta määritetään seuraavasti:


(a) Lunastushinta on aina kyseisten silmälasien Yksikköhinta, mikäli kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut vähintään 36 kuukautta.

(b) Lunastushinta lasketaan seuraavan kaavan mukaan, mikäli kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut alle 36 kuukautta:

 1. 36 vähennettynä sillä kuukausimäärällä, joka on kulunut Luovutuspäivästä; kerrottuna
 2. Yksikköhinnalla; lisättynä
 3. Yhdellä Yksikköhinnalla

 

Esimerkki: Jos Asiakas vaihtaa silmälasit 24 kuukauden jälkeen ja kyseisen silmälasiparin Yksikköhinta on 10 euroa, lunastushinnaksi tulee 130 euroa ((36 – 24) x 10+ 10 = 130).


10.3 Asiakkaan yllä mainitulla tavalla lunastamat silmälasit myydään sellaisena kuin ne ovat. Huomioithan, että Sopimus ei kata lunastettuja silmälaseja. Oikeus huoltoon, linssien vaihtoon, korjaukseen jne. ei näin ollen koske lunastettuja silmälaseja.


11. SILMÄLASIEN HAJOTESSA TAI KADOTESSA


11.1 Jokaista Sopimuksen mukaista silmälasiparia koskee 4 kuukauden onnettomuustakuu, joka alkaa kyseisen silmälasiparin Luovutuspäivästä. Onnettomuustakuulla tarkoitetaan sitä, että Synsam korjaa tai vaihtaa kehykset ja/tai linssit maksutta, mikäli silmälasien vahingoittuminen ei johdu Asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Onnettomuustakuun alkamispäivä lasketaan aina alkuperäisen silmälasiparin Luovutuspäivästä siinä tapauksessa, että Asiakas on saanut uuden silmälasiparin onnettomuustakuun, Ryhmävakuutuksen tai muun tässä kohdassa 11 tarkoitetun menettämisen seurauksena.


11.2 Mikäli silmälasit vahingoittuvat onnettomuustakuukauden päätyttyä, vahinko voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta vielä 32 kuukauden ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson jälkeen, tai jos Ryhmävakuutus ei muun syyn vuoksi sovellu, Asiakas maksaa mahdollisesta korjauksesta normaalin hinnan.


11.3 Silmälasit voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta, mikäli Asiakas kadottaa silmälasinsa tai silmälasit katoavat muulla tavalla (esimerkiksi varastetaan) 36 kuukauden kuluessa kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä. Asiakas on korvausvelvollinen Synsamille tämän ajanjakson jälkeen tapahtuneesta katoamisesta sekä siinä tapauksessa, että Ryhmävakuutus ei jostain syystä sovellu. Asiakkaan maksettavaksi tuleva korvaussumma vastaa silmälasien lunastushintaa. Synsam määrittää hinnan kohdan 10 mukaisesti ja sen päivän perusteella, jona katoamisilmoitus on saapunut Synsamille.


11.4 Mikäli Asiakas on maksanut kohdan 11.3 mukaisen korvauksen Synsamille, Asiakas saa kadonneita tai vaurioituneita silmälaseja vastaavan uuden silmälasiparin. Mikäli tuote ei kuulu enää Synsamin valikoimaan tai tuotetta ei muusta syystä ole saatavilla, Asiakas saa tuotteen, joka on Synsamin arvion mukaan olennaisesti samankaltainen. Tällaisella vaihdolla ei ole vaikutusta Luovutuspäivään eikä Kuukausimaksuun.

 

 

12. RYHMÄVAKUUTUS


12.1 Asiakas liitetään Sopimuksella automaattisesti Ryhmävakuutukseen ilman erillistä maksua. Ryhmävakuutus parantaa Asiakkaan suojaa, mikäli silmälasit vahingoittuvat tai katoavat 36 kuukauden aikana kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä. Ryhmävakuutuksen tarkempi sisältö määritellään vakuutusehdoissa, Liite 1. Ryhmävakuutuksen vakuutuksenantaja on Solid Försäkringsaktiebolag.13. KUUKAUSIMAKSU JA MAKSAMINEN


13.1 Asiakkaan maksettavana oleva Kuukausimaksu ilmenee Tilauksesta. Kuukausimaksun määrää voidaan muuttaa edellä mainitulla tavalla esimerkiksi Asiakkaan suorittaessa vuosittaisen vaihdon tai muuttaessa Sopimuksen mukaista silmälasien lukumäärää. Kuukausimaksun maksuvelvollisuus alkaa ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Kuukausimaksun määrästä vähennetään tarvittaessa sellaisten silmälasien Yksikköhinta, joita ei ole vielä luovutettu.


13.2 Synsamin Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksuista johtuvat saatavat on siirretty Svea Bank AB, Filial i Finlandi:lle (julk). Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksut on suoritettava Svea Bank AB, Filial i Finland:ille (julk) Asiakkaan saaman laskun mukaisesti.


13.3 Kuukausimaksu erääntyy maksettavaksi kyseisen sopimuskuukauden lopussa. Maksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Jos Asiakas valitsee laskun (ei e-lasku) maksutavaksi, kuukausimaksuun lisätään laskutuslisä. Mikäli maksua ei suoriteta ajallaan, Asiakkaalta veloitetaan lain mukaista viivästyskorkoa. Tämän lisäksi veloitetaan lain mukaisesti huomautusmaksu ja perimiskulut.


13.4 Mikäli maksu suoritetaan e-laskulla, sovelletaan suostumuksen yhteydessä hyväksytyt ehdot.

13.5 Mikäli Asiakas ei ole edellisten Sopimusajan aikaisten 36 kuukauden aikana (i) vaihtanut silmälaseja, (ii) tehnyt täydentäviä tilauksia, tai (iii) vaihtanut silmälasien linssejä yllä olevan kohdan 6 mukaisesti, jäljellä olevaa Kuukausimaksua voidaan tietyltä ajalta alentaa Synsamin päätöksellä. Tällainen automaattinen alennus voidaan pitää voimassa myös tietyn ajan sen jälkeen, kun uudet tai muutetut Sitovat määräajat ovat päättyneet. Mahdollinen alennus, sen suuruus sekä sen ajanjakson pituus on yksipuolisesti Synsamin päätettävissä ja riippuu muun muassa vuokrattujen silmälasien iästä, vahinkohistoriasta sekä maksuhistoriasta. Annettu alennus päättyy, mikäli Asiakas sen jälkeen suorittaa jonkin yllä olevien kohtien (i) – (iii) mukaisista toimenpiteistä.14. SITOVA MÄÄRÄAIKA, IRTISANOMISAIKA JNE


14.1 Sopimus on sitova siitä päivästä alkaen, kun Asiakas allekirjoittaa ensimmäisen Tilauksen. Tämän jälkeen Sopimus on voimassa Sitovan määräajan, joka päättyy 24 kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun kaikki Sopimuksen silmälasiparit on noudettu, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on allekirjoittanut Tilauksen. Asiakkaalla on kuitenkin kohdassa 3.3 määritellyn mukaisesti 30 päivän pituinen peruutusoikeus alkaen ensimmäisestä Tilauksesta.

14.2 Mikäli Sopimusta ei ole irtisanottu viimeistään 30 päivää ennen Sitovan määräajan päättymistä, Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 30 päivää.


14.3 Sitovaa määräaikaa pidennetään tavallisesti silmälasien vaihdon yhteydessä. Mikäli silmälasit vaihdetaan Sitovan määräajan umpeuduttua, uusi Sitova määräaika astuu tavallisesti voimaan. Sitovaa määräaikaa voidaan myös pidentää, jos Asiakas tekee täydentäviä Tilauksia. Synsam ilmoittaa aina vaihdon tai täydentävien Tilausten yhteydessä Asiakkaalle pidennetystä tai uudesta Sitovasta määräajasta. Jotta pidennetty tai uusi Sitova määräaika astuisi voimaan, Asiakkaan on hyväksyttävä se.15. IRTISANOMINEN JA PÄÄTTÄMINEN


15.1 Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen lähettämällä irtisanomisilmoituksen Synsamille postitse kohdassa 2.1 mainittuun osoitteeseen. Sopimuksen voi myös irtisanoa olemalla yhteydessä Synsamin asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Synsamin kotisivuilta. Asiakkaalla on myös oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus missä tahansa Synsamin Suomen liikkeistä. Kohdan 3.3 mukaisen peruutusoikeuden käyttämisen yhteydessä sovelletaan yllä olevaa kohtaa 3.3.


15.2 Synsam ei ole velvollinen toteuttamaan Sopimuksen mukaisia palveluja, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen Kuukausimaksun. Tällaisen jakson aikana Asiakas ei ole vapautettu maksuvelvollisuudesta.


15.3 Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä Kuukausimaksua maksuhuomautuksesta huolimatta ja viivästys on jatkunut yli 30 päivää, Synsamilla on oikeus ennenaikaisesti irtisanoa Sopimus, jolloin se päättyy välittömästi. Synsamilla on myös oikeus irtisanoa Synsam-sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas on muuten olennaisella tavalla rikkonut Sopimusehtoja eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Ennenaikaisen Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaan on palautettava kaikki silmälasit sekä maksettava kaikki erääntyneet Kuukausimaksut, viivästyskorot ja muut maksut. Synsamilla on lisäksi oikeus Sitovan määräajan mukaisia mahdollisesti jäljelle jääneitä Kuukausimaksuja vastaavaan korvaukseen. Korvauksesta vähennetään Synsamin mahdolliset sopimuksen päättymisestä aiheutuvat säästöt.


15.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Synsam on rikkonut Sopimusehtoja olennaisella tavalla, eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaalla on oikeus tälle aiheutuneita välittömiä ja todennettavissa olevia kustannuksia vastaavaan korvaukseen.

15.5 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennenaikaisesti kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se Synsam-liike, jossa Asiakas on solminut Synsam-sopimuksen, lakkaa olemasta eikä Asiakkaan kunnassa tai kohtuullisella lähietäisyydellä ole toista Synsam-liikettä.


15.6 Synsamilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus 48 kuukauden jälkeen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä kaikkien Asiakkaan vuokraamien silmälasien omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle Sopimusajan päätyttyä ilman lisäkorvausta edellyttäen, että kaikki Kuukausimaksut on suoritettu. Kohtaa 16 ei sovelleta tällaiseen Synsamin suorittamaan irtisanomiseen.


 

 

 

16. SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ


16.1 Mikäli Sopimus päättyy kohdan 3.3 mukaisen peruutusoikeuden käyttämisen seurauksena, sovelletaan kohtaa 3.3. Kohtia 16.2–16.6 ei siten sovelleta peruutusoikeuden käyttämisen yhteydessä.


16.2 Asiakkaan on palautettava kaikki vuokratut silmälasit viimeistään sinä päivänä, jona Sopimus päättyy. Silmälasit on palautettava riippumatta sopimuksen päättymisen syystä tai siitä, kumpi osapuolista on irtisanonut sopimuksen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasipareista.


16.3 Palautettujen silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta. Palautuksen voi tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä Suomessa.


16.4 Asiakkaan lunastaessa yhdet tai useat silmälasit hinta määritetään kohdan 10.2 mukaisesti. Mikäli silmälasit ovat kadonneet tai Asiakas ei muusta syystä voi palauttaa silmälaseja, Asiakkaan on maksettava korvausta Synsamille. Korvaus on samansuuruinen kuin mikä palautettujen silmälasien lunastushinta olisi ollut.

16.5 Mikäli Asiakas ei viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä ole palauttanut tai lunastanut kaikkia silmälasipareja, tämän on maksettava myöhästymismaksu. Kutakin palauttamatonta/ lunastamatonta silmälasiparia kohden maksettava ja kultakin myöhästymispäivältä maksettavaksi tuleva myöhästymismaksu on 1/30 Yksikköhinnasta. Myöhästymismaksu tulee suoritettavaksi enintään 60 päivältä. Mikäli kaikkia silmälasipareja ei ole palautettu tai lunastettu 60 päivän kuluessa Synsam-sopimuksen päättymisestä, Synsam veloittaa Asiakkaalta kohdassa 16.3 tarkoitettua lunastushintaa vastaavan loppumaksun niiden silmälasien osalta, joita ei ole palautettu.


16.6 Mikäli Asiakas on irtisanonut Sopimuksen 36 kuukauden kuluessa ensimmäisestä Luovutuspäivästä, Synsam voi kieltäytyä solmimasta uutta Synsam Lifestyle -sopimusta Asiakkaan kanssa 12 kuukauden aikana aikaisemman Sopimuksen päättymisajankohdasta lukien.17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


17.1 Asiakas hyväksyy alla esitetyn henkilötietojen käsittelyn.


17.2 Synsam kerää Asiakkaan henkilötietoja, jotka

(i) Asiakas antaa itsestään Sopimuksen tekemisen hetkellä;

(ii) saadaan Sopimusajan aikana ja jotka liittyvät siihen; tai

       (iii) Synsam kerää muulla tavoin.


17.3 Kohdassa 17.2 tarkoitettuja tietoja ovat Asiakkaan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osto-, maksu- ja palveluhistoria ja muut sellaiset tiedot sekä tiedot näkökyvystä, näönkorjauksen tarpeesta ja niihin liittyvistä arvioinneista.


17.4 Kohdissa 17.2 ja 17.3 tarkoitetun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

       (i) Sopimuksen hallinnoiminen ja täyttäminen;

(ii) markkinointitarkoitukset. Asiakas voi tilauslomakkeella myös erikseen antaa suostumuksensa sähköpostitse, tekstiviestitse tai multimediaviestillä tapahtuvaan suoramarkkinointiin;

(iii) liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehittely, markkina- ja asiakasanalyysit sekä palveluiden ja tuotteiden arviointi;

(iv) yksilöllisten tarjousten tekeminen, asiakaspalvelu ja yksilöimättömät asiakastilastot;

(v) asiakaspalautteiden ja -arviointien sekä markkinatutkimusten kerääminen, käsittely ja julkaiseminen; sekä

(vi) näkövian käsittelemiseen ja korjaamiseen liittyvä neuvonanto.


17.5 Synsam käsittelee henkilötietoja Sopimusajan aikana sekä yhden (1) vuoden ajan Sopimusajan päättymisestä. Mikäli laki tai muu määräys sallii henkilötietojen tätä pidempiaikaisen käsittelyn, henkilötietoja voidaan käsitellä tämän pidemmän ajan.


17.6 Synsam perustaa oikeutensa käsitellä henkilötietoja Asiakkaan näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti antamaan suostumukseen, Synsam-sopimuksen täyttämiseen, Synsamin oikeudellisiin velvollisuuksiin sekä intressivertailuun.


17.7 Asiakas suostuu siihen, että (i) Synsam kerää ja käyttää tietoja liittyen Asiakkaan näkökykyyn, näönkorjauksen tarpeeseen sekä näihin liittyviin arviointeihin siinä tarkoituksessa, että Asiakkaan näkökyvyn käsittelemiseksi ja korjaamiseksi voidaan toimittaa tuotteita, ehdottaa muutoksia ja antaa neuvontaa sekä siihen, että (ii) Synsam käyttää Asiakkaan henkilötietoja markkinoidakseen tälle tuotteita ja palveluja. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa tekemällä tästä ilmoituksen Synsamille, katso kohta 17.10.


17.8 Synsam on yllä esitetystä henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Synsam voi antaa Asiakkaan henkilötietoja muille Synsam-konserniin kuuluville yrityksille yllä asetetuissa rajoissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelemistä varten. Tämän lisäksi Asiakkaan henkilötietoja voidaan antaa EU:hun/ETA:aan kuuluville ja niihin kuulumattomille yrityksille (ns. kolmannen maan yritykset), joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä Synsam Lifestyle -sopimuksen puitteissa, kuten Klarna Bank AB:lle, Solid Försäkringsaktiebolag -vakuutusyhtiölle, Svea Bank AB, Filial i Finland:lle (publ) tai näiden yritysten konserniyrityksille kohdassa 17.4 (i) mainittuihin tarkoituksiin.


17.9 Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Vaatimuksen tulee olla kirjallinen ja Asiakkaan allekirjoittama. Asiakas voi myös vaatia virheellisten, epätäydellisten ja henkilötietolainsäädännön vastaisesti käsiteltyjen henkilötietojen korjaamista, estämistä tai poistamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelemistä markkinointitarkoituksessa.


17.10 Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset, oikaisupyynnöt sekä rekisteriotteita koskevat pyynnöt, ym., tulee tehdä Synsamin asiakaspalvelulle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customerservice@synsam.com tai soittamalla numeroon 010 237 3996. Henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).18. HUOLTAJAN SUOSTUMUS JA MAKSUVELVOLLISUUS


18.1 Asiakkaan ollessa alle 18-vuotias yhden tämän huoltajista on annettava suostumuksensa Sopimuksen solmimiselle. Huoltajan tulee allekirjoittamalla merkitä suostumuksensa Tilaukseen.


18.2 Huoltaja suostuu allekirjoituksellaan olemaan Asiakkaan kanssa yhteisvastuullisesti maksuvastuussa kaikista Sopimuksen voimassaoloaikana muodostuvista maksuista.19. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA LUOVUTUS


19.1 Synsamilla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja yksipuolisesti. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Synsamin kotisivulla (www.synsam. fi). Muutokset soveltuvat Sitovan määräajan mukaisesti voimassa oleviin Sopimuksiin vasta sen jälkeen, kun Sitova määräaika on umpeutunut tai kun uudesta Sitovasta määräajasta on sovittu. Ainoastaan parannuksia Asiakkaan asemaan tai vähäisiä tarkennuksia koskevat muutokset taikka uudesta tai muutetusta lainsäädännöstä, viranomaispäätöksistä, vero- tai viranomaismaksumuutoksista tai muusta vastaavasta johtuvat muutokset soveltuvat kuitenkin välittömästi myös Sitovan määräajan mukaisesti voimassa oleviin Synsam-sopimuksiin.


19.2 Synsamilla on oikeus luovuttaa Sopimus kokonaisuudessaan tai osittain toiselle Synsam-konserniin kuuluvalle yhtiölle. Synsamilla on lisäksi oikeus luovuttaa Sopimus kolmannelle osapuolelle, jos on perusteltua syytä olettaa, että kolmas osapuoli pystyy täyttämään kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteet. Synsamilla on Sopimuksen voimassaoloaikana aina oikeus luovuttaa maksunsaantioikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luovutuksesta tulee aina ilmoittaa Asiakkaalle.


19.3 Asiakas ei saa luovuttaa Sopimusta kolmannelle ilman Synsamin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.20. MUUTA


20.1 Mikäli Synsam estyy täyttämästä Sopimuksesta johtuvia sitoumuksiaan Synsamin vaikutusvallan ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), Synsam on vapaa vastuustaan esteen poistumiseen saakka. Ylivoimaisen esteen jatkuessa yli kolme kuukautta Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Synsam-sopimus välittömästi päättyväksi. Tällaiseen irtisanomiseen sovelletaan kohtaa 16. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tällaisen irtisanomisen johdosta.


20.2 Synsamin Sopimukseen perustuva vastuu rajoittuu Synsamin huolimattomuudesta aiheutuneisiin suoriin vahinkoihin. Sekä Synsamin että Asiakkaan vastuu rajoittuu korkeintaan siihen rahamäärään, joka vastaa 36 Kuukausimaksua sekä kertyneitä viivästyskorkoja ja maksuja. Tässä kohdassa 20.2 tarkoitetut vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos osapuoli on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.


20.3 Ollakseen päteviä, Asiakkaan on esitettävä Sopimuksesta johtuvat mahdolliset vaatimuksensa Synsamia kohtaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas sai tiedon tai tämän olisi pitänyt saada tieto vaatimuksen perustana olevasta seikasta.


20.4 Jos Asiakas Sopimusajan aikana kuolee, sovelletaan yllä sanotusta poiketen seuraavaa. Jos kuolinpesä vaatii Sopimuksen päättämistä ja vahvistaa kuolemantapauksen asianmukaisella kuolintodistuksella ja palauttaa Sopimukseen kuuluvat silmälasit, Sopimus päättyy mahdollisen jäljellä olevan Sitovan määräajan jälkeen. Jos Sitovaa määräaikaa ei ole jäljellä, Sopimus päättyy seuraavassa kuunvaihteessa. Kaikissa tapauksissa kuolinpesän on maksettava mahdolliset maksamatta olevat Kuukausimaksut Sopimuksen päättymiseen saakka.

 

20.5 Asiakkaan Sopimuksessa mainittu kuukausimaksun alennus koskee aina Sopimuksen tuotteita, alennusta ei lasketa Sopimuksen eduista tai palveluista, kuten esim. näöntarkastuksesta.21. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU


21.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


21.2 Mahdollinen osapuolten välinen Sopimuksesta johtuva riita on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti osapuolten kesken. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, riita voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu on suositus, joka ei ole kumpaakaan osapuolta sitova. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi. Viime kädessä riita ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

 • Synsam Lifestyle™
  Ennakko- ja jälkikäteistiedot


Tässä annetaan lain edellyttämää tietoa, joka vakuutusyhtiöiden on annettava ennen vakuutuksen ottamista. On tärkeää, että tutustut näihin tietoihin. Huomaathan, että nämä tiedot antavat vain yleiset tiedot vakuutuksesta, eivätkä ne korvaa täydellisiä vakuutusehtoja.

 

 

YLEISTIETOJA VAKUUTUKSESTA

 

Vakuutus on pakollinen ryhmävakuutus alla mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle, joka sitoutuu vakuutukseen automaattisesti.

 

Ryhmävakuutuksen taustalla on Solid Försäkringsaktiebolag, rek.nr. 516401–8482 edustajanaan sen Suomen sivuliike, Y-tunnus 1714344–6, (”Solid Försäkring”) ja Synsam Group Finland Oy, y- tunnus 2446347–2 (”Synsam”) välinen sopimus (”Ryhmäsopimus”). Vakuutuksenottaja ja ryhmäedustaja on Synsam.

 

Vakuutus koskee sinua, joka yksityishenkilönä olet tehnyt Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ryhmävakuutussopimuksen voimassaoloaikana ja olet kirjoilla tai asut pysyvästi Pohjoismaissa.

 

Synsam Lifestyle™-sopimuksella tarkoitetaan silmälasien tai muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin Suomessa kuluttajille tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta.

 

Vakuutus koskee vain sinua yksityishenkilönä.

 

Vakuutuksen täydelliset ehdot alkavat heti näiden tietojen jälkeen.

 

 

LAAJUUS

 

Vakuutus kattaa silmälasit, jotka Synsam on vuokrannut sinulle Synsam Lifestyle™ sopimuksella (”Tuote”).

 

Alkuvaiheessa, silmälasien luovutuspäivää seuraavan neljän (4) kuukauden aikana, vakuutus korvaa silmälasien varkauden

ja menetyksen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

 

Alkuvaiheen jälkeen, kun neljä (4) kuukautta on kulunut, vakuutus kattaa edellisen kappaleen mukaiset vahingot sekä muut vahingot, jotka aiheutuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista ulkoisista tapahtumista, ns. kaikenvaravakuutus. Jos hankit uudet silmälasit käyttämällä normaalia vaihto-oikeutta tai mahdollisuutta saada uudet korvaavat silmälasit Synsam Lifestyle™ yleisten ehtojen mukaisesti, sovelletaan uusiin silmälaseihin samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

 

 

VAKUUTUSAIKA

 

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja on voimassa Tuotteen luovutuspäivästä lukien enintään 36 kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes Synsam Lifestyle™ -sopimuksesi päättyy. Vakuutus päättyy silloin ilman erillistä ilmoitusta.

 

 

KORVAUS

 

Korvattavan vahingon sattuessa Solid Försäkring korvaa korjauskustannukset (ns. osavahinko) Synsamin suorittamina aina tuotteen vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon asti, kuitenkin enintään alkuperäiseen vakuutusarvoon asti. Jos korjaamista ei voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan korjaamisen sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava tuote korvaukseksi, kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen vakuutusarvoon saakka.

 

Solid Försäkringillä ja Synsamilla on oikeus päättää, korjataanko vahingoittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi tapahtua vain Synsamin toimesta.

 

Käteiskorvausta ei makseta. Mikäli täysvahinkotapauksessa korvaus suoritetaan antamalla vastaava tuote, on vakuutus voimassa vastaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin vakuutuskauden loppuun, kuitenkin siten, että luovutuspäivä lasketaan vahingoittuneen Tuotteen luovutuspäivästä.

 

Vahingoittuneen Tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunut Tuote kuitenkin korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu näiden ehtojen mukaisesti tai Tuote korjataan muun kuin Solid Försäkringin tai Synsamin osoittaman korjaamon toimesta, evätään korvaus kokonaan.

 

 

TÄRKEITÄ RAJOITUKSIA

 

Vakuutuksesta ei korvata:

 • Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuus- tai tuotetakuun mukaisesti.
 • Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja kolhuja.
 • Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.
 • Vahinkoa, joka syntyy, kun tuote jätetään huoltoon käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai Solid Försäkring ole ohjannut vakuutettua huoltoon.

 

Kaikki poikkeukset ja rajoitukset vakuutuksessa ilmenevät täydellisistä vakuutusehdoista.

 

 

OMAVASTUU

 

Osavahinko

Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoittuneiden silmälasien kolmen (3) kuukauden yksikköhintaa, kuitenkin enintään korjauskustannuksia vastaava määrä ja korkeintaan 150 euroa. ”Yksikköhinta” tarkoittaa Synsam Lifestyle™ -sopimuksessa määriteltyä yksittäisen silmälasiparin yksikköhintaa.

 

Täysvahinko

Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoittuneiden silmälasien kuuden (6) kuukauden yksikköhintaa, korkeintaan 150 euroa. Yksikköhinnalla on sama merkitys kuin edellä.

 

Varkaus/katoaminen

Omavastuu katoamisesta tai varkaudesta on määrä, joka vastaa kuuden (6) kuukauden yksikköhintaa varastetusta/kadonneesta Tuotteesta, korkeintaan 150 euroa.

 

 

HUOLELLISUUSVELVOITE

 

Korvausta maksetaan edellyttäen, että olet hoitanut ja valvonut omaisuutta tavanomaisella huolellisuudella. Huolellisuuden tai valvonnan puuttuessa, korvausta voidaan alentaa tai evätä kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää vartioimatta kodin ulkopuolelle ja sitä tulee muutoinkin säilyttää turvallisella tavalla.

 

Valmistajan käyttöohjeita, mahdollisia hoito-ohjeita sekä suosituksia tulee noudattaa.

VAHINGON SATTUESSA

 

Vahinkoilmoitus on esitettävä mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen sille Synsam-liikkeelle, jossa sopimus on tehty. Vahinkoilmoituksen tekemisen yhteydessä vakuutetun tulee antaa Synsamille ne asiakirjat, jotka Synsam tai Solid Försäkring kulloinkin katsoo tarvitsevansa arvioidakseen oikeuttasi korvaukseen. Sinun tulee myös antaa Synsamille tai valtuutus hankkia tietoja, joita Synsam tai Solid Försäkring kulloinkin katsoo tarpeelliseksi hankkia.

 

 

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

 • Synsam Lifestyle™-sopimus
 • Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseksi.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi turvallisella tavalla ja noudattaen voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä, kuten käsittelyn tarkoituksista ja oikeuksistasi, on selostettu vakuutusehtojen kohdassa 14.

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Solid Försäkring:

 

Tietosuojavastaava Solid Försäkring Puhelin: +46 (0)42-38 21 00

Sähköposti: DPO@solidab.se

Osoite: Solid Försäkring, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg

 

 

TÄYDELLISET VAKUUTUSEHDOT

 

Täydelliset vakuutusehdot voi pyytää soittamalla Solid Försäkring asiakaspalveluun puh. +358 (0)9 278 48 04 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen skada@solidab.se.

 

 

MIKÄLI YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

 

Mikäli vakuutettu on tyytymätön Solidin tekemään päätökseen tai muuhun Solidin tuotteita ja palveluita koskevaan asiaan, vakuutettua kehotetaan ottamaan yhteyttä Solidiin. Solid on valmis harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

 

Vakuutettua pyydetään näissä tapauksissa lähettämään kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

 

Solidin yhteystiedot ovat:

Solid Försäkringsaktiebolag Klagomålsansvarig Box 22068

SE-250 22 Helsingborg

 

Mikäli olet edelleen tyytymätön, voit pyytää asiasi käsittelyä Solidin Vakuutusneuvostossa.

 

Vakuutettu voi myös viedä asian maksuttomasti seuraavien ulkopuolisten tahojen käsiteltäväksi:

 

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä.

 

Lautakunnan yhteystiedot ovat:

Hämeenkatu 3 B

PL 306, 00531 HELSINKI, Puh. 029 566 5200

Sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi

 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Vakuutettu voi saada neuvoja ja opastusta vakuutusasioissa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai saattaa asian käsiteltäväksi Vakuutuslauta- kuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele asioita, jotka ovat vireillä tai ratkaistu Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta; Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI

Puh. 09 6850 120

www.fine.fi

 

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELY

 

Vakuutusriita voidaan ratkaista myös tuomioistuimessa, ensi asteena toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Vakuutuksenantaja

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike Y-tunnus 1714344–6

c/o Resurs Bank Box 3900 01530 Vantaa

 

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike on Solid Försäkringsbolagin (org. nr. 516401–8482) sivuliike.

 

Käyntiosoite: Landskronavägen 23, 252 22 Helsingborg, Sverige.

Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Sverige.

Puh. +358 (9) 698 02 49

Sähköposti: kunder@solidab.se

 • SYNSAM VAKUUTUS
  TÄYDELLISET EHDOT


Sisältyy aina Synsam Lifestyle™ sopimukseen

1. MÄÄRITELMÄT

 

Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on allekirjoittanut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen Synsamin kanssa.

 

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan Synsamia.

 

Vakuutettu

Vakuutetulla tarkoitetaan asiakasta, joka on allekirjoittanut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen Synsamin kanssa ja joka täyttää tämän vakuutuksen mukaiset vaatimukset.

 

Yksikköhinta

Yksikköhinnalla tarkoitetaan Asiakkaan Synsam Lifestyle- sopimuksessa määriteltyä yksittäisen silmälasiparin yksikköhintaa.

 

Tuote

Tuotteella tarkoitetaan silmälaseja, jotka Synsam vuokraa vakuutetulle Synsam Lifestyle™ -sopimuksen mukaisesti.

 

Synsam Lifestyle™

Synsam Lifestyle™ -sopimuksella tarkoitetaan silmälasien tai muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin Suomessa kuluttajille tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta.

 

Luovutuspäivä

Luovutuspäivä tarkoittaa päivää, jona uusi tuote toimitetaan asiakkaalle kulloinkin voimassa olevien Synsam Lifestyle™ - sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

 

 

2.KENEN HYVÄKSI VAKUUTUS ON VOIMASSA

 

Solid on solminut Synsamin kanssa ryhmävakuutussopimuksen, jonka mukaan kaikki, jotka täyttävät jäljempänä mainitut vaatimukset, pääsevät ryhmävakuutussopimuksen piiriin ja siten saavat tämän vakuutuksen:

 

 1. Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™-sopimuksen ryhmävakuutussopimusajan aikana.
 2. Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™-sopimuksen ja joka on kirjoilla tai asuu pysyvästi Pohjoismaissa.

 

 

 

 

Vakuutus on voimassa sellaisen asiakkaan hyväksi, joka täyttää edellä kohdissa a) ja b) kirjatut vaatimukset. Vakuutus koskee vakuutettua vain yksityishenkilönä.

 

 

3.LAAJUUS

 

Alkuvaiheessa, Luovutuspäivää seuraavan neljän (4) kuukauden aikana, vakuutus korvaa Tuotteen varkauden tai menetyksen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Alkuvaiheen jälkeen, kun neljä (4) kuukautta on kulunut, vakuutus kattaa varkauden ja menetyksen sekä vahingoittumisen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma (kaikenvaravakuutus), joka tapahtuu vakuutuskauden aikana.

 

Jos asiakas hankkii uuden Tuotteen käyttämällä normaalia vaihto-oikeutta tai mahdollisuutta ottaa uusi korvaava Tuote Synsam Lifestyle™ -sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti, sovelletaan uuteen Tuotteeseen samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

 

 

3.1POIKKEUS

 

Vakuutus ei korvaa:

 

 1. Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuus- tai tuotetakuun mukaisesti.
 2. Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja kolhuja.
 3. Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.
 4. Vahinkoa, joka ilmenee, kun tuote jätetään huoltoliikkeelle käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai Solid ole ohjannut vakuutettua kyseiseen huoltoliikkeeseen.

 

 

4.VAKUUTUSAIKA

 

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja on voimassa Tuotteen Luovutuspäivästä lukien enintään 36 kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes Asiakkaan Synsam Lifestyle™-sopimus päättyy. Vakuutus päättyy ilman erillistä irtisanomista.

 

 

5.KORVAUS

 

Korvattavan vahingon sattuessa Solid korvaa Synsamin suorittamat korjauskustannukset (ns. osavahinko) aina tuotteen vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon asti, kuitenkin enintään alkuperäiseen vakuutusarvoon asti.

 

Jos korjaamista ei voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan korjaamisen sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava tuote korvaukseksi, kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen vakuutusarvoon saakka. Solidilla ja Synsamilla on oikeus päättää, korjataanko vahingoittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi tapahtua vain Synsamin toimesta.

 

Käteiskorvausta ei makseta Vakuutetulle. Mikäli täysvahinkotapauksessa korvaus suoritetaan antamalla vastaava Tuote, on vakuutus voimassa vastaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin vakuutuskauden loppuun, kuitenkin siten, että Luovutuspäivä lasketaan vahingoittuneen Tuotteen Luovutuspäivästä.

 

Vahingoittuneen tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunutta tuotetta korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu näiden ehtojen mukaisesti tai korjataan muun kuin Solidin tai Synsamin osoittaman korjaamon toimesta, evätään korvaus kokonaan.

 

 

6.OMAVASTUU

 

Osavahinko

Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoittuneen Tuotteen kolmen (3) kuukauden Yksikköhintaa, kuitenkin enintään korjauskustannuksia vastaava määrä ja korkeintaan 150 euroa.

 

 

 

Täysvahinko

Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoittuneen tuotteen kuuden (6) kuukauden Yksikköhintaa vastaava määrä korkeintaan 150 euroa. Yksikköhinnalla on sama merkitys kuin edellä.

 

Varkaus/katoaminen

Omavastuu katoamisesta tai varkaudesta on määrä, joka vastaa kuuden (6) kuukauden Yksikköhintaa varastetusta/kadonneesta Tuotteesta, korkeintaan 150 euroa.

 

 

7.HUOLELLISUUSVELVOITE

 

Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut ja valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella. Mikäli hoito tai valvonta on ollut huolimatonta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan.

 

Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää ilman valvontaa kodin ulkopuolella, ja tuotetta tulee muutoin säilyttää turvallisella tavalla.

 

Mahdollisia hoito-ohjeita ja suosituksia tulee noudattaa.

 

 

8.VAHINGON SATTUESSA

 

Korvausvaatimus on lähetettävä tai toimitettava mahdollisimman pian vahingon tapahtumisen jälkeen sille vakuutetun tuotteen Synsam-jälleenmyyjälle, jossa Synsam Lifestyle™ -sopimus on tehty. Vakuutetun on annettava Synsamille kaikki sellaiset asiakirjat, jotka Synsam tai Solid kulloinkin katsoo tarpeelliseksi vahingon korvattavuuden arvioimiseksi. Vakuutetun tulee myös antaa Synsamille valtakirja niiden tietojen hankkimiseksi, joita Synsam tai Solid kulloinkin katsovat tarvitsevansa.

 

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

 1. Synsam Lifestyle™ -sopimus
 2. Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseksi.

 

Korvausta koskevien epäedullisten vaikutusten välttämiseksi tulee vahinkoilmoitus tehdä niin pian kuin mahdollista. Mikäli sama vahinko on myös toisen vakuutuksen kattama, tulee tiedot tästä antaa vahinkoilmoituksessa tai niissä tiedoissa, jotka annetaan Synsamille. Vahingon käsittely tapahtuu 30 päivän kuluessa siitä, kun Vakuutettu on täyttänyt velvollisuutensa.

 

Jos Vakuutettu on vahingonkorvausvaatimuksensa yhteydessä antanut vääriä tietoja, jättänyt kertomatta tai salannut jotain korvausoikeuden arvioimisen kannalta merkittävää, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää antamatta.

9.    VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAN OIKEUDEN LUOVUTTAMINEN

Vakuutetulla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa vakuutusta.


10.    KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN

Solid ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu ilmoittaa myöhemmin kuin yksi (1) vuosi siitä, kun Vakuutettu sai tietää vahingosta ja mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen
(10) vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Jos vahinkotapahtuma on ilmoitettu vakuutuksenantajalle ajoissa, on Vakuutetulla kolme vuotta aikaa nostaa asiaa koskeva kanne tuomioistuimessa tai esittää vaatimus vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä siitä lukien, kun Solid on tehnyt asiassa lopullisen korvauspäätöksen ja vakuutettu on saanut tiedon päätöksestä sekä tästä määräajasta.


11.    FORCE MAJEURE

Solid ei vastaa vahingosta, joka suoraan tai välillisesti on seurausta sodan, sotaan rinnastettavan tapahtuman, sisällissodan, sotaharjoitusten, vallankumouksen, mellakoiden, terrorismin, kapinan, ydinvoiman tai ydinprosessin, viranomaisen toiminnan, takavarikon, lakon, työsulun, hakusaarron tai vastaavan tapahtuman johdosta.


12.    MONIVAKUUTUS JA TAKAUTUMISOIKEUS

Jos tällä vakuutuksella vakuutettava riski on vakuutettu myös toisella vakuutuksella, vakuutettu voi hakea korvausta haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Vahingosta maksettu yhteenlaskettu korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin vahingon määrä. Oikeus vaatia korvausta maksetusta vakuutuskorvauksesta vahingon aiheuttajalta tai muulta vakuutuksenantajalta siirtyy Solidille siinä laajuudessa, kun Solid on suorittanut korvausta vakuutetulle.


13.    SOVELLETTAVA LAKI

Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa vakuutussopimuslakia.


14.    SOLID FÖRSÄKRING HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISESTI

Solid Försäkringsaktiebolag (rekisteritunnus 516401–8482) (”Solid Försäkring”), edustajanaan Suomessa sen Suomen sivuliike (Y-tunnus 1714344–6)] toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että meidän velvollisuutenamme on varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti sekä voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.


14.1    Henkilötietojen kerääminen

Tullessasi Solid Försäkring asiakkaaksi tai osoittaessasi kiinnostusta asiakkuutta kohtaan sinulta pyydetään tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jne.

Tietoja pyydetään suoraan sinulta, mutta niitä voidaan myös hankkia esimerkiksi toiselta konserniyhtiöltä, yhteistyökumppaniltamme, vakuutusvälittäjältä. Tietoja voidaan lisäksi hankkia tai täydentää sekä päivittää viranomaisten rekistereistä taikka muista yksityisistä ja yleisistä rekistereistä. Solid Försäkring voi myös nauhoittaa puhelinkeskusteluja, tallentaa sähköpostikirjeenvaihtoa tai mulla tavalla dokumentoida sinun ja Solid Försäkring välistä vuorovaikutusta ja viestintää.


14.2    Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja alla tässä kappaleessa lueteltuihin tarkoituksiin. Käsittely on tarpeellista alla lueteltuihin tarkoituksiin.

(A)    Sopimuksen valmistelu ja hallinnointi

Solid Försäkring on soveltuvan lainsäädännön nojalla oikeus käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi pyynnöstäsi tai Solid Försäkring kanssa solmimasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on henkilötietojesi kerääminen, tarkistaminen ja rekisteröiminen asiakassopimuksen solmimisen mahdollistamiseksi sekä solmittujen sopimusten dokumentoimiseksi, hallinnoimiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli et solmi sopimusta Solid Försäkring kanssa, henkilötietojasi säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Henkilötietoja säilytetään vakuutussopimuksen voimassaolon ja maksukauden ajan, eli kanssasi solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämiseen tarvittavan ajan, mikä aika vastaa laissa säädettyjä säilytysaikoja.

Lain ja/tai viranomaispäätöksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi myös sen varmistamiseksi, että Solid Försäkring täyttää lain, muiden säädösten ja/tai viranomaispäätösten mukaiset velvoitteensa. Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisen ajan.

Esimerkkejä tällaisesta käsittelystä ovat muun muassa:
(i)    henkilötietojen käsittely kirjanpitolainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi,
(ii)    henkilötietojen käsittely viranomaisille annettavan selvityksen yhteydessä.

(B)    Markkina- ja asiakasanalyysit

Henkilötietoja käsitellään lisäksi markkinointiin Solid Försäkringin oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja voidaan, mikäli et ole pyytänyt suoramainontakieltoa, käyttää suoramainonnan ja tarjousten kohdentamiseksi sinulle.
Henkilötietoja käsitellään myös samalla lakisääteisellä perustalla asiakasanalyysin yhteydessä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseksi, tarkoituksena parantaa Solid Försäkringin tuotetarjontaa asiakkaille. Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisen ajan. Henkilötietoja käsitellään myös vakuutustoiminnassa välttämättömiin tarkoituksiin, esimerkiksi vakuutusmaksun laskemista, tilastointia ja vahinkojen ehkäisemistä varten.

(C)    Muut tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä vakuutusneuvonnan yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta näissä tilanteissa on Solid Försäkring oikeutettu etu.
Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisen ajan.


14.3    Henkilötietojen käsittely muun kuin Solid Försäkring toimesta

Henkilötietoja voidaan voimassa olevien yksityisyyttä koskevien säännösten puitteissa ja yllä mainituissa tarkoituksissa käsitellä Solid Försäkring muun konserniyhtiön ja sellaisten yritysten toimesta, joiden kanssa konserni tekee palvelujen tuottamiseen liittyvää yhteistyötä koskien esimerkiksi vahinkoselvityksiä, riskinarvioita, jälleenvakuutuksia, erilaisia analyyseja, jne.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on Solid Försäkring sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai se perustuu Solid Försäkring oikeutettuun etuun. Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisen ajan.


14.4    Siirto kolmanteen maahan

Solid Försäkring voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuoliseen maahan (nk. kolmas maa) sekä ulkomaisille järjestöille. Tällaisessa tapauksessa Solid Försäkring ryhtyy asianmukaisiin suojatoimiin varmistaakseen sen, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävän korkeatasoisella suojalla, joka on verrattavissa ja vastaa EU/ ETA:ssa tarjottavaa suojauksen tasoa.


14.5    Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tieto Solid Försäkring sinua koskevien henkilötietojen käsittelystä ja oikeus:
a)    saada rekisteriote käsiteltävistä tiedoista,
b)    pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista,
c)    pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,
d)    vastustaa käsittelyä,
e)    jos Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja sopimukseen tai suostumukseen perustuen, tiettyjen edellytysten täyttyessä, oikeus saada Solid Försäkring ne henkilötiedot, jotka olet sille toimittanut sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen).

Solid Försäkring harkitsee yllä kohtien b-e mukaista pyyntöäsi ja/tai vastustusta tapauskohtaisesti. Yllä mainitun mukaisten pyyntöjen ja/ tai vastustamisen osalta voit olla yhteydessä Solid Försäkring tietosuojavastaavaan.


14.6    Suoramarkkinoinnin esto

Voit kääntyä Solid Försäkringin puoleen pyytääksesi suoramarkkinoinnin estoa (nk. suoramainontakielto). Se tarkoittaa, että henkilötietojasi ei käsitellä markkinointitarkoituksessa eikä sinulle lähetetä markkinointiviestejä. Suoramainontakieltoilmoituksen voi tehdä Solid Försäkring asiakaspalveluun puhelimitse numeroon +358 (0)9 278 48 04 tai sähköpostitse osoitteeseen kunder@solidab.se.


14.7    Profilointi ja oikeutettuun etuun perustuva käsittely

Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa profilointia ja henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Solid Försäkringin oikeutettuun etuun. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jota käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseen, erityisesti esimerkiksi kyseisen henkilön taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden, jne. arvioimiseksi tai ennakoimiseksi. Solid Försäkring käyttää profilointia esimerkiksi asiakasanalyysien tekemiseen markkinointitarkoituksessa.

Sinulla on oikeus vastustaa profilointia tapauksissa, joissa profilointia käytetään markkinointitarkoitukseen.


14.8    Kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Solid Försäkring:

Solid Försäkring tietosuojavastaava Puhelin: +46 42 38 21 00 Sähköposti: DPO@solidab.se

Osoite:
Solid Försäkring Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Valituksissa voit kääntyä Ruotsin Datainspektionen puoleen.

Datainspektionen  Box 8114
104 20 Stockholm

Voit myös Suomessa kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen valitusasioissa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi


15.    JOS YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli olet tyytymätön tekemäämme päätökseen tai muihin tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Mielestämme on ensisijaisen tärkeää kuulla mielipiteitäsi ja ottaa ne huomioon. Olemme valmiita harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Lähetä näissä tapauksissa alla mainittuun osoitteeseen kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

Solidin yhteystiedot ovat:
Solid Försäkringsaktiebolag Klagomålsansvarig Box 22068 
SE-250 22 Helsingborg

Jos olet edelleen tyytymätön, voit tämän jälkeen saattaa asian Solidin Vakuutusneuvoston käsittelyyn.

Voit myös viedä asian seuraavien ulkopuolisten tahojen käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä.

Lautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
Puh. 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa veloituksetta puolueetonta neuvontaa ja ohjausta. FINEn Vakuutuslautakunta antaa lisäksi ratkaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09 685 0120 www.fine.fi

Tuomioistuinkäsittely
Vakuutusriita voidaan myös saattaa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ensi asteena toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.


16.    VAKUUTUKSENANTAJA

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike Y-tunnus 1714344–6
c/o Resurs Bank Box 3900, 01530 Vantaa

Asiakaspalvelu: +358 (0)9 278 48 04 E-posti: kunder@solidab.se Kotisivu: www.solidab.se

Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344–6) on Solid Försäkringsbolag (org nr. 516401–8482) sivuliike.
Käyntiosoite Landskronavägen 23, 252 22 Helsingborg, Ruotsi.
Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Ruotsi.
Puh. 09 698 02 49, e-posti: kunder@solidab.se

Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen

Finansinspektionen
Box 7821, SE-103 97, Stockholm, Sverige
Puh. +46 (0)8 787 80 00.
E-posti: finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Toimintaa valvoo myös Suomen Finanssivalvonta: PL 103, 00101 Helsingfors
Puh. 010 831 51
E-posti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi. www.finanssivalvonta.fi


Ryhmäedustaja ja vakuutuksenottaja

Synsam Group Finland Oy, y-tunnus: 2446347-2 (”Synsam”) Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

Vaihde: +358 (0)10 237 2000

Sähköposti: info@synsam.fi 
Kotisivu: www.synsam.fi