YLEISET SOPIMUSEHDOT
SYNSAM LIFESTYLE TM


Sovelletaan 1.5.2018 jälkeen tehtyihin sopimuksiin

1. YLEISTÄ

1.1 Nämä Yleiset sopimusehdot koskevat Asiakkaan ja Synsam Finland Oy:n, y-tunnus: 2446347-2 (myöhemmin ”Synsam”) välistä Synsam Lifestyle™-sopimusta.

1.2 Synsam Lifestyle™-sopimus tulee voimaan, kun Synsam on vastaa­nottanut ja hyväksynyt Asiakkaan Tilauksen.

2. SEURAAVIEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT

2.1 Näissä Yleisissä sopimusehdoissa esiintyvät käsitteet on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Nämä käsitteet määritellään alla olevan mukai­sesti. Käsitteen merkitys pysyy samana sekä sanan määräisessä että epämääräisessä muodossa.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan sitä henkilöä, joka on allekirjoit-tanut nut Tilauksen.

”Kuukausimaksulla” tarkoitetaan Tilaukseen sisältyvien silmälasiparien kulloinkin voimassa olevaa kokonaiskuukausi-maksua eli Yksikköhintojen summaa.

”Luovutuspäivällä” tarkoitetaan uuden Synsam Lifestyle™-sopimuksen kohdalla sitä päivää, jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin viimeistään kolmattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas on allekirjoittanut Tilauksen. Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai muun sellaisen toimenpi-teen, jonka johdosta luovutetaan uusi silmälasipari, osalta Luovu tuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin viimeistään kol-mattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas on tilannut uuden parin.

”Ryhmävakuutuksella” tarkoitetaan sitä pakollista ry-hmävakuutusta, johon Asiakas liitetään automaattisesti Synsam Lifestyle™-sopimuksella ilman erillistä maksua kohdan 12 mukaisesti.

”Sitovalla määräajalla” tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana Synsam Lifestyle™-sopimusta ei voida irtisanoa.

”Synsam” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin välistä silmälasien vuokrausta koskevaa sopimusta, joka on tullut voimaan Asiakkaan Tilauksen allekirjoittamisen perusteella.

”Sopimusajalla” tarkoitetaan sitä aikaa, jonka aikana tämä sopimus on voimassa.

”Sopimusehdoilla” tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka koskevat sopimusta ja sisältävät sekä Tilauksen että Yleiset sopimusehdot.

”Synsam” tarkoittaa yritystä Synsam Finland Oy, Porkka-lankatu 20 A, 00180 Helsinki, y-tunnus 2446347-2.

”Synsam-ketjulla” tarkoitetaan sitä konsernia, johon Synsam kuuluu sekä sellaisia luvakkeensaajia, joilla on fran chise-sopimus konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

”Tilauksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin allekirjoittamaa tilauslomaketta tai muita mahdollisia tilauksia, jotka tehdään Synsam Lifestyle™-sopimuksen puitteissa.

”Yksikköhinnalla” tarkoitetaan sitä osaa Kuukausimaksusta, joka kohdistuu tiettyyn silmälasipariin. Kunkin silmälasiparin Yksikköhinnan tulee ilmetä Tilauksesta.

”Yleisillä sopimusehdoilla” tarkoitetaan näiden Yleisten sopimusehtojen lisäksi mahdollisia myöhempiä kohdan 19.1 mukaisia muutoksia

3. VÄHINTÄÄN KOLMEN SILMÄLASIPARIN VUOKRAUS JA VAIHTO-OIKEUS

3.1 Synsam Lifestyle™-sopimuksella Asiakas vuokraa vähintään kolme ja enintään kymmenen silmälasiparia Synsamilta. Asiakas voi sovittaa silmälaseja Sopimuksen solmimisen yhteydessä. Tämän jälkeen Synsam ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisimman pian ajankohdan, jolloin tilatut silmälasit ovat noudettavissa. Asiakas noutaa silmälasit siitä Synsam-liikkeestä, jossa Sopimus on tehty. Noudetut silmälasit ovat Synsam-ketjun omistuksessa ja Asiakas vuokraa silmälasit Synsam Lifestyle™-sopimuksella.

3.2 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen silmälaseihin, hänellä on oikeus vaihtaa linssit ja kehykset lisämaksutta 90 päivän kuluessa Luovu­tuspäivästä. Kaikki paitsi onnettomuustakuun perusteella saadut silmälasit ovat vaihdettavissa. Yksittäisen silmälasiparin voi vaihtaa vain kerran. Mikäli Asiakas päätyy vaihtamaan yhdet silmälasit uusiin laseihin 90 päivän jakson aikana, hänellä ei ole samaa vaihto-oikeutta saamillensa uusille laseille. Vaihto-oikeus edellyttää, että uudet linssit ja kehykset kuuluvat samaan hintaryhmään kuin ne, jotka Asiakas on vaihtamassa. Mikäli Asiakas valitsee linssit tai kehykset eri hintaryhmästä, Kuukausimaksua voidaan muuttaa. Kuukausimaksun maksuvelvollisuus alkaa kohdan 13.1 mukaisesti ensimmäisestä Luovu­tuspäivästä ja jatkuu koko 90 päivän jakson ajan.

4. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS

4.1 Synsam-ketju omistaa kaikki Synsam Lifestyle™-sopimukseen kuuluvat silmälasit.

4.2 Silmälasien vuokraaminen tarkoittaa sitä, että Asiakkaalla on Synsam Lifestyle™-sopimuksen voimassaoloaikana oikeus käyttää silmälaseja normaali­ssa yksityiskäytössä. Asiakas ei saa luovuttaa tai vuokrata silmälaseja kolmannelle osapuolelle. Synsam Lifestyle™-sopimuksen päättyessä Asiakkaan on palau­tettava kaikki silmälasit Synsamille. Asiakkaalla on kuitenkin Sopimuk­sen päättyessä oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasit. Lunastusta koskevat säännöt ilmenevät kohdasta 10.

4.3 Asiakas on vastuussa silmälaseista Sopimusajan aikana. Asiakkaan on noudatettava normaalia varovaisuutta silmälasien käsittelyssä. Silmälasien hajotessa tai kadotessa sovelletaan alla olevaa kohtaa 11. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta.

5. NÄÖNTARKASTUS

5.1 Mikäli Asiakas kokee Sopimusajan aikana näkönsä muuttuneen, hänellä on Sopimuksen mukaan oikeus ylimääräiseen näöntar­kastukseen lisämaksutta edellyttäen, ettei Synsam Lifestyle™-sopimusta ole irtisanottu. Näöntarkastuksen voi tehdä Asiakkaan valitsemassa Synsam-liikkeessä Suomessa.

6. OIKEUS MAKSUTTOMAAN LINSSIEN VAIHTOON NÄKÖKYVYN MUUTTUESSA

6.1 Mikäli Synsamin suorittamassa tavanomaisessa tai ylimääräise­ssä näöntarkastuksessa ilmenee, että Asiakkaan näkö on muuttunut, Asiakas voi Synsam Lifestyle™-sopimuksen voimassaoloaikana maksutta vaihtaa kaikkien Synsam Lifestyle™-sopimukseen kuuluvien silmälasien linssit. Vaihdon edellytyksenä on, että kehykset ovat sen tyyppiset ja sellaisessa kunnossa, että vaihto on mahdollista toteuttaa. Vaihto edullisempaan hintaryhmään kuuluviin linsseihin on sallittu vain, mikäli vaihto perustuu näöntarkastukseen.

6.2 Kohdan 6.1 mukainen linssien vaihto saman hintaryhmän linsseihin ei johda Sitovan määräajan pidennykseen taikka muutoksiin Kuukausimaksussa tai kyseessä olevien silmälasien Luovutuspäivässä. Kuukausimaksua voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli linssit vaihdetaan toiseen hintaryhmään kuuluviin linsseihin.

7. HUOLTO

7.1 Sopimusajan aikana Synsam huoltaa silmälasit maksutta. Maksuttomaan huoltoon sisältyy silmälasien säätö ja puhdistus sekä tarvittaessa kuluvien osien vaihto. Huolto ei sisällä tämän pidemmälle meneviä korjauksia.

7.2 Korjausta vaativiin vahingoittuneisiin silmälaseihin sovelletaan mitä kohdassa 11 sanotaan.

8. SILMÄLASIEN VAIHTO

8.1 Asiakkaalla on oikeus vaihtaa yhdet silmälasit joka 12. kuukausi. Silmälasit voi vaihtaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Tämän jälkeen seuraavan vaihdon voi tehdä aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua ensimmäise­stä Luovutuspäivästä. Kolmannen vaihdon voi tehdä aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua ensimmäisestä Luovutuspäivästä ja niin edel­leen. Mikäli Asiakas ei vaihda silmälaseja niille kuuluvan 12 kuukauden vaihtojakson aikana, hänellä on oikeus tehdä kaksi vaihtoa seuraavan 12 kuukauden jakson aikana. Asiakas voi jättää käyttämättä korkeintaan yhden vaihdon, mikä mahdollistaa kaksien silmälasien vaihdon yhden 12 kuukauden jakson aikana.

8.2 Mikäli silmälasit vaihdetaan yllä mainitulla tavalla, pitenee koko Sopimuksen Sitova määräaika 12 kuukaudella. Pisin mahdollinen Sitova määräaika on kuitenkin 24 kuukautta. Mikäli Sitova määräaika on päättynyt, kunkin silmälasiparin vaihdosta alkaa uusi 12 kuukauden Sitova määräaika. Kuukausimaksua voidaan muuttaa muun muassa sen perusteella, minkälaiset uudet silmälasit Asiakas vaihdon yhteydessä valitsee.

8.3 Vaihdon voi suorittaa Asiakkaan valitsemassa Synsam-liikkees-sä Suomessa. Asiakkaalle annetaan vaihdon yhteydessä tiedoksi uusi Sitova määräaika ja mahdollinen uusi Kuukausimaksu. Toteuttaakseen vaihdon Asiakkaan tulee hyväksyä pidennetty tai uusi Sitova määräaika ja uusi Kuukausimaksu. Asiakas noutaa uudet silmälasit siitä Synsam­-liikkeestä, joka on käsitellyt vaihdon.

8.4 Asiakkaan on silmälasien vaihdon yhteydessä palautettava ne silmälasit, jotka Asiakas haluaa vaihtaa. Silmälasit on palautettava viimeistään uutta paria noudettaessa. Palautettavien silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavano­maisesta kulumisesta.

9. TUOTTEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTTAMINEN

9.1 Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa Sopimusajan aikana lisätä vuokrattavien silmälasien määrää. Tätä koskeva tilaus voidaan tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä. Vuokrattavien silmälasien määrän lisäämisestä seuraa Kuukausimaksun korotus. Sitova määräaika pitenee 12 kuukaudella, mikäli Sitovaa määräaikaa on tilauksen tekemisen hetkellä jäljellä alle 12 kuukautta. Mikäli Sitova määräaika on päättynyt, uusi 12 kuukauden Sitova määräaika alkaa. Asiakkaan tulee hyväksyä sekä muuttunut Kuukausimaksu että uusi Sitova määräaika tilauksen yhteydessä.

9.2 Asiakkaalla on oikeus jokaisen kohdan 8 mukaisesti toteute­tun vaihdon jälkeen vähentää Sopimukseen kuuluvien silmälasien lukumäärää yhdellä silmälasiparilla. Sopimukseen on kuuluttava kuitenkin aina vähintään kolme silmälasiparia. Oikeuden silmälasi­en lukumäärän vähentämiseen voi vaihdon jälkeen käyttää milloin tahansa. Mikäli Asiakas on saanut useamman tällaisen oikeuden, tämä voi kahden kohdan 8 mukaisen vaihdon välisenä aikana tehdä Sopimukseen korkeintaan kaksi vähennystä silmälasien lukumäärässä. Asiakas voi joko palauttaa tai lunastaa itselleen Sopimuksen ulkopuolel­le jäävän silmälasiparin. Silmälasien lunastamisesta maksettava hinta määräytyy kohdan 10 mukaisesti. Palautettavien silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavan-omaisesta kulumisesta. Kuukausimaksua vähennetään palautettavan silmälasiparin Yksikköhintaa vastaavalla määrällä.

10. SILMÄLASIEN LUNASTAMINEN

10.1 Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai kohdan 9.2 mukaisen silmälasien määrän vähentämisen yhteydessä Asiakkaalla on aina oikeus palautta­misen sijaan lunastaa kyseinen silmälasipari.

10.2 Lunastettavien silmälasien hinta määritetään seuraavasti:

(a) Lunastushinta on aina kyseisten silmälasien Yksikköhinta, mikäli kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut vähintään 36 kuukautta.

(b) Lunastushinta lasketaan seuraavan kaavan mukaan, mikäli kyseis­ten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut alle 36 kuukautta:

36 vähennettynä sillä kuukausimäärällä, joka on kulunut Luovu­tuspäivästä; kerrottuna

Yksikköhinnalla; lisättynä

Yhdellä Yksikköhinnalla

 

Esimerkki: Jos Asiakas vaihtaa silmälasit 24 kuukauden jälkeen ja kysei­sen silmälasiparin Yksikköhinta on 10 euroa, lunastushinnaksi tulee 130 euroa ((36 – 24) x 10+ 10 = 130).

10.3 Asiakkaan yllä mainitulla tavalla lunastamat silmälasit myydään sellaisena kuin ne ovat. Huomioithan, että Sopimus ei kata lunastettuja silmälaseja. Oikeus huoltoon, linssien vaihtoon, korjaukseen jne. ei näin ollen koske lunastettuja silmälaseja.

11. SILMÄLASIEN HAJOTESSA TAI KADOTESSA

11.1 Jokaista Sopimuksen mukaista silmälasiparia koskee 4 kuukau­den onnettomuustakuu, joka alkaa kyseisen silmälasiparin Luovu­tuspäivästä. Onnettomuustakuulla tarkoitetaan sitä, että Synsam korjaa tai vaihtaa kehykset ja/tai linssit maksutta, mikäli silmälasien vahingoittuminen ei johdu Asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Onnettomuustakuun alkamispäivä lasketaan aina alkuperäisen silmälasiparin Luovutuspäivästä siinä tapauksessa, että Asiakas on saanut uuden silmälasiparin onnettomuustakuun, Ryhmävakuutuksen tai muun tässä kohdassa 11 tarkoitetun menettämisen seurauksena.

11.2 Mikäli silmälasit vahingoittuvat onnettomuustakuukauden päätyttyä, vahinko voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta vielä 32 kuukauden ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson jälkeen, tai jos Ryhmävakuutus ei muun syyn vuoksi sovellu, Asiakas maksaa mahdollisesta korjauksesta normaalin hinnan.

11.3 Silmälasit voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta, mikäli Asiakas kadottaa silmälasinsa tai silmälasit katoavat muulla tavalla (esimerkiksi varastetaan) 36 kuukauden kuluessa kyseisten silmälasien Luovu­tuspäivästä. Asiakas on korvausvelvollinen Synsamille tämän ajanjakson jälkeen tapahtuneesta katoamisesta sekä siinä tapauksessa, että Ry­hmävakuutus ei jostain syystä sovellu. Asiakkaan maksettavaksi tuleva korvaussumma vastaa silmälasien lunastushintaa. Synsam määrittää hinnan kohdan 10 mukaisesti ja sen päivän perusteella, jona katoamisil­moitus on saapunut Synsamille.

11.4 Mikäli Asiakas on maksanut kohdan 11.3 mukaisen korvauk­sen Synsamille, Asiakas saa kadonneita tai vaurioituneita silmälaseja vastaavan uuden silmälasiparin. Mikäli tuote ei kuulu enää Synsamin valikoimaan tai tuotetta ei muusta syystä ole saatavilla, Asiakas saa tuotteen, joka on Synsamin arvion mukaan olennaisesti samankal­tainen. Tällaisella vaihdolla ei ole vaikutusta Luovutuspäivään eikä Kuukausimaksuun.

12. RYHMÄVAKUUTUS

12.1 Asiakas liitetään Sopimuksella automaattisesti Ryhmävaku-utukseen ilman erillistä maksua. Ryhmävakuutus parantaa Asiakkaan suojaa, mikäli silmälasit vahingoittuvat tai katoavat 36 kuukauden aikana kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä. Ryhmävakuutuksen tar­kempi sisältö määritellään vakuutusehdoissa, Liite 1. Ryhmävakuutuksen vakuutuksenantaja on Solid Försäkringsaktiebolag.

13. KUUKAUSIMAKSU JA MAKSAMINEN

13.1 Asiakkaan maksettavana oleva Kuukausimaksu ilmenee Tilaukses­ta. Kuukausimaksun määrää voidaan muuttaa edellä mainitulla tavalla esimerkiksi Asiakkaan suorittaessa vuosittaisen vaihdon tai muuttaessa Sopimuksen mukaista silmälasien lukumäärää. Kuukausimaksun mak­suvelvollisuus alkaa ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Kuukausimaksun määrästä vähennetään tarvittaessa sellaisten silmälasien Yksikköhinta, joita ei ole vielä luovutettu.

13.2 Synsamin Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksuista johtuvat saatavat on siirretty Svea Ekonomi AB:lle (julk). Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksut on suoritettava Svea Ekonomi AB:lle (julk) Asiakkaan saaman laskun mukaisesti.

13.3 Kuukausimaksu erääntyy maksettavaksi kyseisen sopi­muskuukauden lopussa. Maksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Jos Asiakas valitsee laskun (ei verkkolasku) maksutavaksi, kuukausimak­suun lisätään laskutuslisä. Mikäli maksua ei suoriteta ajallaan, Asiak-kaalta veloitetaan lain mukaista viivästyskorkoa. Tämän lisäksi veloite­taan lain mukaisesti huomautusmaksu ja perimiskulut.

13.4 Mikäli maksu suoritetaan verkkolaskulla, sovelletaan suostu­muslomakkeen ehtoja.

13.5 Mikäli Asiakas ei ole Sopimusajan aikana vaihtanut silmälaseja sopimuksen ensimmäisten 36 kuukauden aikana tai tehnyt täydentäviä Tilauksia, tätä seuraavan kuukauden Kuukausimaksua alennetaan auto­maattisesti. Tällainen automaattinen alennus voidaan toteuttaa myös tietyn määräajan jälkeen uusien tai muutettujen Sitovien määräaikojen päätyttyä. Kuukausimaksun alentamisen suuruus on yksipuolisesti Synsamin päätettävissä ja riippuu muun muassa vuokrattujen silmäla­sien iästä ja vahinkohistoriasta.

14. SITOVA MÄÄRÄAIKA, IRTISANOMISAIKA JNE.

14.1 Sopimus on sitova asiakkaan tilauspäivän allekirjoituksesta alkaen. Sopimus on voimassa 24 kuukautta ensimmäisestä luovu­tuspäivästä. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta.

14.2 Mikäli Sopimusta ei ole irtisanottu viimeistään 30 päivää ennen Sitovan määräajan päättymistä, Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 30 päivää.

14.3 Sitovaa määräaikaa pidennetään tavallisesti silmälasien vaihdon yhteydessä. Mikäli silmälasit vaihdetaan Sitovan määräajan umpeudut­tua, uusi Sitova määräaika astuu tavallisesti voimaan. Sitovaa määräai­kaa voidaan myös pidentää, jos Asiakas tekee täydentäviä Tilauksia. Synsam ilmoittaa aina vaihdon tai täydentävien Tilausten yhteydessä Asiakkaalle pidennetystä tai uudesta Sitovasta määräajasta. Jotta pidennetty tai uusi Sitova määräaika astuisi voimaan, Asiakkaan on hyväksyttävä se.

15. IRTISANOMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

15.1 Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen lähettämällä irtisanomisil­moituksen Synsamille postitse kohdassa 2.1 mainittuun osoittee­seen. Sopimuksen voi myös irtisanoa olemalla yhteydessä Synsamin asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Synsamin kotisivuilta. Asiakkaalla on myös oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus missä tahansa Synsamin Suomen liikkeistä.

15.2 Synsam ei ole velvollinen toteuttamaan Sopimuksen mukaisia palveluja, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen Kuukausi­maksun. Tällaisen jakson aikana Asiakas ei ole vapautettu maksuvelvo­llisuudesta.

15.3 Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä Kuukausimaksua maksuhuomautuksesta huolimatta ja viivästys on jatkunut yli 30 päivää, Synsamilla on oikeus ennenaikaisesti irtisanoa Sopimus, jolloin se päättyy välittömästi. Synsamilla on myös oikeus irtisanoa Synsam­-sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas on muuten olennaisella tavalla rikkonut Sopimusehtoja eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Ennenaikaisen Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaan on palautettava kaikki silmälasit sekä maksettava kaikki erääntyneet Kuukausimaksut, viivästyskorot ja muut maksut. Synsamilla on lisäksi oikeus Sitovan määräajan mukaisia mahdollisesti jäljelle jääneitä Kuukausimaksuja vastaavaan korvauk­seen. Korvauksesta vähennetään Synsamin mahdolliset sopimuksen päättymisestä aiheutuvat säästöt.

15.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömäs­ti, jos Synsam on rikkonut Sopimusehtoja olennaisella tavalla, eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaalla on oikeus tälle aiheu­tuneita välittömiä ja todennettavissa olevia kustannuksia vastaavaan korvaukseen.

15.5 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennenaikaisesti kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se Synsam-liike, jossa Asiakas on solminut Synsam-sopimuksen, lakkaa olemasta eikä Asiak­kaan kunnassa tai kohtuullisella lähietäisyydellä ole toista Synsam-liikettä.

16. SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

16.1 Asiakkaan on palautettava kaikki vuokratut silmälasit viimeistään sinä päivänä, jona Sopimus päättyy. Silmälasit on palautettava riippu­matta sopimuksen päättymisen syystä tai siitä, kumpi osapuolista on irtisanonut sopimuksen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasipareista.

16.2 Palautettujen silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta. Palautuksen voi tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä Suomessa.

16.3 Asiakkaan lunastaessa yhdet tai useat silmälasit hinta määri­tetään kohdan 10.2 mukaisesti. Mikäli silmälasit ovat kadonneet tai Asiakas ei muusta syystä voi palauttaa silmälaseja, Asiakkaan on mak­settava korvausta Synsamille. Korvaus on samansuuruinen kuin mikä palautettujen silmälasien lunastushinta olisi ollut.

16.4 Mikäli Asiakas ei viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä ole palauttanut tai lunastanut kaikkia silmälasipareja, tämän on mak­settava myöhästymismaksu. Kutakin palauttamatonta/lunastamaton­ta silmälasiparia kohden maksettava ja kultakin myöhästymispäivältä maksettavaksi tuleva myöhästymismaksu on 1/30 Yksikköhinnasta. Myöhästymismaksu tulee suoritettavaksi enintään 60 päivältä. Mikäli kaikkia silmälasipareja ei ole palautettu tai lunastettu 60 päivän kulue­ssa Synsam-sopimuksen päättymisestä, Synsam veloittaa Asiakkaalta kohdassa 16.3 tarkoitettua lunastushintaa vastaavan loppumaksun niiden silmälasien osalta, joita ei ole palautettu.

16.5 Mikäli Asiakas on irtisanonut Sopimuksen 36 kuukauden kuluessa ensimmäisestä Luovutuspäivästä, Synsam voi kieltäytyä solmimasta uutta Synsam Lifestyle -sopimusta Asiakkaan kanssa 12 kuukauden ajaksi aikaisemman Sopimuksen päättymisajankohdasta lukien.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

17.1 Asiakas hyväksyy alla esitetyn henkilötietojen käsittelyn.

17.2 Synsam kerää Asiakkaan henkilötietoja, jotka

(i) Asiakas antaa itsestään Sopimuksen tekemisen hetkellä;

(ii) saadaan Sopimusajan aikana ja jotka liittyvät siihen; tai

(iii) Synsam kerää muulla tavoin.

17.3 Kohdassa 17.2 tarkoitettuja tietoja ovat Asiakkaan nimi, postio­soite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osto-, maksu- ja palveluhistoria ja muut sellaiset tiedot sekä tiedot näkökyvystä, näönkorjauksen tarpe­esta ja niihin liittyvistä arvioinneista.

17.4 Kohdissa 17.2 ja 17.3 tarkoitetun henkilötietojen käsittelyn tar­koituksena on

(i) Sopimuksen hallinnoiminen ja täyttäminen;

(ii) markkinointitarkoitukset. Asiakas voi tilauslomakkeella myös erik­seen antaa suostumuksensa sähköpostitse, tekstiviestitse tai multime­diaviestitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin;

(iii) liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehittely, markkina- ja asiakas-analyysit sekä palveluiden ja tuotteiden arviointi;

(iv) yksilöllisten tarjousten tekeminen, asiakaspalvelu ja yk­silöimättömät asiakastilastot; sekä(v) näkövian käsittelemiseen ja korjaamiseen liittyvä neuvonanto.

17.5 Synsam käsittelee henkilötietoja Sopimusajan aikana sekä yhden (1) vuoden ajan Sopimusajan päättymisestä. Mikäli laki tai muu määräys sallii henkilötietojen tätä pidempiaikaisen käsittelyn, henkilöti­etoja voidaan käsitellä tämän pidemmän ajan.

17.6 Synsam perustaa oikeutensa käsitellä henkilötietoja Asiakkaan näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti antamaan suostumukseen, Synsam-sopimuksen täyttämiseen, Synsamin oikeudellisiin velvollisuuk­siin sekä intressivertailuun.

17.7 Asiakas suostuu siihen, että (i) Synsam kerää ja käyttää tietoja liittyen Asiakkaan näkökykyyn, näönkorjauksen tarpeeseen sekä näihin liittyviin arviointeihin siinä tarkoituksessa, että Asiakkaan näkökyvyn käsittelemiseksi ja korjaamiseksi voidaan toimittaa tuotteita, ehdottaa muutoksia ja antaa neuvontaa sekä siihen, että (ii) Synsam käyttää Asiakkaan henkilötietoja markkinoidakseen tälle tuotteita ja palveluja. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa tekemällä tästä ilmoituksen Synsamille, katso kohta 17.10.

17.8 Synsam on yllä esitetystä henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Synsam voi antaa Asiakkaan henkilötietoja muille Synsam-konserniin kuuluville yrityksille yllä asetetuissa rajoissa ta­pahtuvaa henkilötietojen käsittelemistä varten. Tämän lisäksi Asiakkaan henkilötietoja voidaan antaa EU:hun/ETA:aan kuuluville ja niihin kuu­lumattomille yrityksille (ns. kolmannen maan yritykset), joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä Synsam Lifestyle -sopimuksen puitteissa, kuten Klarna Bank AB:lle, Solid Försäkringsaktiebolag -vakuutusyhtiölle, Svea Ekonomi AB:lle (publ) tai näiden yritysten konserniyrityksille koh­dassa 17.4 (i) mainittuihin tarkoituksiin.

17.9 Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Vaatimuksen tulee olla kirjallinen ja Asiakkaan allekirjoittama. Asiakas voi myös vaatia virheellisten, epätäydellisten ja henkilötietolainsäädännön vastaisesti käsiteltyjen henkilötietojen korjaamista, estämistä tai poistamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelemistä markkinointitarkoituksessa.

17.10 Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset, oikaisupyyn­nöt sekä rekisteriotteita koskevat pyynnöt, ym., tulee tehdä Synsamin asiakaspalvelulle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customerservice@synsam.com tai soittamalla numeroon 010 237 3996. Henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

18. HUOLTAJAN SUOSTUMUS JA MAKSUVELVOLLISUUS

18.1 Asiakkaan ollessa alle 18-vuotias yhden tämän huoltajista on annettava suostumuksensa Sopimuksen solmimiselle. Huoltajan tulee allekirjoittamalla merkitä suostumuksensa Tilaukseen.

18.2 Huoltaja suostuu allekirjoituksellaan olemaan Asiakkaan kanssa yhteisvastuullisesti maksuvastuussa kaikista Sopimuksen voimassaoloai­kana muodostuvista maksuista.

19. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA LUOVUTUS

19.1 Synsamilla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja yksipuolisesti. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Synsamin kotisivulla (www.synsam.fi). Muutokset sovel­tuvat Sitovan määräajan mukaisesti voimassaoleviin Sopimuksiin vasta sen jälkeen, kun Sitova määräaika on umpeutunut tai kun uudesta Sitovasta määräajasta on sovittu. Ainoastaan parannuksia Asiakkaan asemaan tai vähäisiä tarkennuksia koskevat muutokset taikka uudesta tai muutetusta lainsäädännöstä, viranomaispäätöksistä, vero- tai vira­nomaismaksumuutoksista tai muusta vastaavasta johtuvat muutokset soveltuvat kuitenkin välittömästi myös Sitovan määräajan mukaisesti voimassaoleviin Synsam-sopimuksiin.

19.2 Synsamilla on oikeus luovuttaa Sopimus kokonaisuudessaan tai osittain toiselle Synsam-konserniin kuuluvalle yhtiölle. Synsamilla on lisäksi oikeus luovuttaa Sopimus kolmannelle osapuolelle, jos on perus­teltua syytä olettaa, että kolmas osapuoli pystyy täyttämään kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteet. Synsamilla on Sopimuksen voimassa­oloaikana aina oikeus luovuttaa maksunsaantioikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luovutuksesta tulee aina ilmoittaa Asiakkaalle.

19.3 Asiakas ei saa luovuttaa Sopimusta kolmannelle ilman Synsamin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

20. MUUTA

20.1 Mikäli Synsam estyy täyttämästä Sopimuksesta johtuvia sitou­muksiaan Synsamin vaikutusvallan ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), Synsam on vapaa vastuustaan esteen poistumiseen saakka. Ylivoimaisen esteen jatkuessa yli kolme kuukautta

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Synsam-sopimus välittömästi päätty­väksi. Tällaiseen irtisanomiseen sovelletaan kohtaa 16. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tällaisen irtisanomisen johdosta.

20.2 Synsamin Sopimukseen perustuva vastuu rajoittuu Synsamin huolimattomuudesta aiheutuneisiin suoriin vahinkoihin. Sekä Synsamin että Asiakkaan vastuu rajoittuu korkeintaan siihen rahamäärään, joka vastaa 36 Kuukausimaksua sekä kertyneitä viivästyskorkoja ja maksuja. Tässä kohdassa 20.2 tarkoitetut vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos osapuoli on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

20.3 Ollakseen päteviä, Asiakkaan on esitettävä Sopimuksesta johtuvat mahdolliset vaatimuksensa Synsamia kohtaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas sai tiedon tai tämän olisi pitänyt saada tieto vaatimuksen perustana olevasta seikasta.

20.4 Jos Asiakas Sopimusajan aikana kuolee, sovelletaan yllä olevasta poiketen seuraavaa. Jos kuolinpesä esittää päteviä todisteita Asiakkaan kuolemasta ja palauttaa Sopimukseen kuuluvat silmälasit, Synsam luopuu kuolinpesää kohtaan olevista mahdollisista vaatimuksistaan.

21. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

21.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21.2 Mahdollinen osapuolten välinen Sopimuksesta johtuva riita on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti osapuolten kesken. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, riita voidaan saattaa Kuluttajariitalauta­kunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu on suositus, joka ei ole kumpaakaan osapuolta sitova. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi. Viime kädessä riita ratkaistaan suomalaises-sa yleisessä tuomioistuimessa.

SYNSAM LIFESTYLETM

ENNAKKO- JA JÄLKIKÄTEISTIEDOT


Tässä annetaan lain edellyttämää tietoa, joka vakuutusyhtiöiden on annettava ennen vakuutuk­sen ottamista. On tärkeää, että tutustut näihin tietoihin. Huomaathan, että nämä tiedot anta­vat vain yleiset tiedot vakuutuksesta, eivätkä ne korvaa täydellisiä vakuutusehtoja.

YLEISTIETOJA VAKUUTUKSESTA

Vakuutus on pakollinen ryhmävakuutus alla mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle, joka sitoutuu vakuutukseen automaattisesti. Ryhmävakuutuksen taustalla on Solid Försäkringsaktiebolag, rek.nr. 516401-8482 edustajanaan sen Suomen sivuliike, Y-tunnus 1714344- 6, (”Solid Försäkring”) ja Synsam Finland Oy, y-tunnus 2446347-2 (”Synsam”) välinen sopimus (”Ryhmäsopimus”). Vakuutuksenottaja ja ryhmäedustaja on Synsam.

Vakuutus koskee sinua, joka yksityishenkilönä olet tehnyt Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ryhmävakuutussopimuksen voimassaoloaikana ja olet kirjoilla tai asut pysyvästi Pohjoismaissa. Synsam Lifestyle™ -sopi­muksella tarkoitetaan silmälasien tai muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin Suomessa kuluttajille tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta. Vakuutus koskee vain sinua yksityishenkilönä.

LAAJUUS

Vakuutus kattaa silmälasit, jotka Synsam on vuokrannut sinulle Synsam Lifestyle™ sopimuksella (”Tuote”).

Alkuvaiheessa, silmälasien luovutuspäivää seuraavan neljän (4) kuukau­den aikana, vakuutus korvaa silmälasien varkauden ja menetyksen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Alkuvaiheen jälkeen, kun neljä (4) kuukautta on kulunut, vakuutus kat­taa edellisen kappaleen mukaiset vahingot sekä muut vahingot, jotka aiheutuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista ulkoisista tapahtu­mista, ns. kaikenvaravakuutus. Jos hankit uudet silmälasit käyttämällä normaalia vaihto-oikeutta tai mahdollisuutta saada uudet korvaavat silmälasit Synsam Lifestyle™ yleisten ehtojen mukaisesti, sovelletaan uusiin silmälaseihin samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

TÄRKEITÄ RAJOITUKSIA

Vakuutuksesta ei korvata:

Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuus- tai tuotetakuun mukaisesti.

Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja kolhuja.

Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

Vahinkoa, joka syntyy, kun tuote jätetään huoltoon käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai Solid Försäkring ole ohjannut vakuutettua huoltoon.

Kaikki poikkeukset ja rajoitukset vakuutuksessa ilmenevät täydellisistä vakuutusehdoista.

VAKUUTUSAIKA

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja on voimassa Tuotteen luovutuspäivästä lukien enintään 36 kuukauden ajan, kui­tenkin enintään siihen saakka, kunnes Synsam Lifestyle™ -sopimuksesi päättyy. Vakuutus päättyy silloin ilman erillistä ilmoitusta.

KORVAUS

Korvattavan vahingon sattuessa Solid Försäkring korvaa korjauskustan­nukset (ns. osavahinko) Synsamin suorittamina aina tuotteen vahinko­hetken jälleenhankinta-arvoon asti, kuitenkin

enintään alkuperäiseen vakuutusarvoon asti. Jos korjaamista ei voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan korjaami­sen sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava tuote korvaukseksi, kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen vakuutusarvoon saakka. Solid Försäkringillä ja Synsamilla on oikeus päättää korjataanko vahing­oittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi tapahtua vain Synsamin toimesta.

Käteiskorvausta ei makseta. Mikäli täysvahinkotapauksessa korvaus suoritetaan antamalla vastaava tuote, on vakuutus voimassa vastaa­van tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin vakuutuskauden loppuun, kuitenkin siten, että luovutuspäivä lasketaan vahingoittuneen Tuotteen luovutuspäivästä.

Vahingoittuneen Tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunut Tuote kuitenkin korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu näiden ehtojen mukaisesti tai Tuote korjataan muun kuin Solid Försäkringin tai Synsamin osoitta­man korjaamon toimesta, evätään korvaus kokonaan.

OMAVASTUU

Osavahinko

Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahin-goittuneiden silmälasien kolmen (3) kuukauden kuukausikustannusta, kuitenkin enintään korjauskustannuksia vastaava määrä ja korkeintaan 150 euroa. ”Kuukausikustannus” tarkoittaa Synsam Lifestyle™ -sopi­muksessasi määriteltyä yksittäisten silmälasien yksikköhintaa.

Täysvahinko

Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahing­oittuneiden silmälasien kuuden (6) kuukauden kuukausikustannusta vastaavaa määrää korkeintaan 150 euroa. Kuukausikustannuksella on sama merkitys kuin edellä.

 

HUOLELLISUUSVELVOITE

Korvausta maksetaan edellyttäen, että olet hoitanut ja valvonut om­aisuutta tavanomaisella huolellisuudella.

Huolellisuuden tai valvonnan puuttuessa, korvausta voidaan alentaa tai evätä kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää vartioimatta kodin ulkopuolelle ja sitä tulee muutoinkin säilyttää turvallisella tavalla. Valmistajan käyttöohjeita, mahdollisia hoito-ohjeita sekä suosituksia tulee noudattaa.

VAHINGON SATTUESSA

Vahinkoilmoitus on esitettävä mahdollisimman pian vahinkotapahtu­man jälkeen sille Synsam-liikkeelle, jossa sopimus on tehty. Vahinkoil­moituksen tekemisen yhteydessä vakuutetun tulee antaa Synsamille ne asiakirjat, jotka Synsam tai Solid Försäkring kulloinkin katsoo tarvitsevansa arvioidakseen oikeuttasi korvaukseen. Sinun tulee myös antaa Synsamille tai valtuutus hankkia tietoja, joita Synsam tai Solid Försäkring kulloinkin katsoo tarpeelliseksi hankkia.

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

a) Lifestyle™-sopimus Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioi­miseksi.

b) Korvausta koskevien epäedullisten vaikutusten välttämiseksi tulee vahinkoilmoitus tehdä niin pian kuin mahdollista. Mikäli sama vahinko on myös toisen vakuutuksen kattama, tulee tiedot tästä antaa vahin­koilmoituksessa tai niissä tiedoissa, jotka annetaan Synsamille.

Henkilötietojen käsittely

Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi turvallisella tavalla ja noudat­taen voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Tarkempia tietoja henkilö­tietojesi käsittelystä, kuten käsittelyn tarkoituksista ja oikeuksistasi, on selostettu vakuutusehtojen kohdassa 14.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Solid Försäkring:

Tietosuojavastaava Solid Försäkring
Puhelin: +46 (0)42-38 21 00
Sähköposti: DPO@solidab.se
Osoite: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

TÄYDELLISET VAKUUTUSEHDOT

Täydelliset vakuutusehdot voi pyytää soittamalla Solid Försäkring asi­akaspalveluun puh. +358 (0)9 278 48 04 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen skada@solidab.se.

MIKÄLI YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli vakuutettu on tyytymätön Solidin tekemään päätökseen tai muuhun Solidin tuotteita ja palveluita koskevaan asiaan, vakuutettua kehotetaan ottamaan yhteyttä Solidiin. Solid on valmis harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Vakuutettua pyydetään näissä tapauksissa lähettämään kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

Solidin yhteystiedot ovat:

Solid Försäkringsaktiebolag
Klagomålsansvarig
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Mikäli olet edelleen tyytymätön, voit pyytää asiasi käsittelyä Solidin Vakuutusneuvostossa.

Vakuutettu voi myös viedä asian maksuttomasti seuraavien ulkopuolis­ten tahojen käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä.

Lautakunnan yhteystiedot ovat:

Hämeenkatu 3 B
PL 306, 00531 HELSINKI, Puh. 029 566 5200

Sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Vakuutettu voi saada neuvoja ja opastusta vakuutusasioissa Vakuutus-ja rahoitusneuvonnasta tai saattaa asian käsiteltäväksi Vakuutuslauta­kuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele asioita, jotka ovat vireillä tai ratkaistu Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta; Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI; Puh. 09 6850 120; www.fine.fi

TUOMIOISTUINKÄSITTELY

Vakuutusriita voidaan ratkaista myös tuomioistuimessa, ensi asteena toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Vakuutuksen myöntäjä

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivulike
Y-tunnus 1714344-6
c/o Resurs Bank
Box 3900
01530 Vantaa

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike on Solid Försäkringsbola­gin (org. nr. 516401-8482) sivuliike.

Käyntiosoite: Ekslingan 8, 25467 Helsingborg, Sverige.
Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Sverige.
Puh. +358 (9) 698 02 49, sähköposti: kunder@solidab.se

SYNSAM VAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT


Sisältyy aina Synsam Lifetyle sopimukseen.

1. MÄÄRITELMÄT

Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on allekirjoittanut Synsam Life­style™ -sopimuksen Synsamin kanssa.

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan Synsamia.

Vakuutettu

Vakuutetulla tarkoitetaan asiakasta, joka on allekirjoittanut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen Synsamin kanssa ja joka täyttää tämän vakuu­tuksen mukaiset vaatimukset.

Tuote

Tuotteella tarkoitetaan silmälaseja, jotka Synsam vuokraa vakuutetulle Synsam Lifestyle™ -sopimuksen mukaisesti.

Synsam Lifestyle™

Synsam Lifestyle™ -sopimuksella tarkoitetaan silmälasien tai muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin Suomessa kuluttajille tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta.

Luovutuspäivä

Luovutuspäivä tarkoittaa päivää, jona uusi tuote toimitetaan asiakkaal­le kulloinkin voimassa olevien Synsam Lifestyle™ -sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

2. KENEN HYVÄKSI VAKUUTUS ON VOIMASSA

Solid on solminut Synsamin kanssa ryhmävakuutussopimuksen, jonka mukaan kaikki, jotka täyttävät jäljempänä mainitut vaatimukset, pääsevät ryhmävakuutussopimuksen piiriin ja siten saavat tämän vakuutuksen:

a) Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ryhmäva­kuutussopimusajan aikana.

b) Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ja joka on kirjoilla tai asuu pysyvästi Pohjoismaissa.

Vakuutus on voimassa sellaisen asiakkaan hyväksi, joka täyttää edellä kohdissa a) ja b) kirjatut vaatimukset. Vakuutus koskee vakuutettua vain yksityishenkilönä.

3. LAAJUUS

Alkuvaiheessa, Luovutuspäivää seuraavan neljän (4) kuukauden aikana, vakuutus korvaa Tuotteen varkauden tai menetyksen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Alkuvaiheen jäl­keen, kun neljä (4) kuukautta on kulunut, vakuutus kattaa varkauden ja menetyksen sekä vahingoittumisen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma (kaikenvaravakuutus), joka tapahtuu vakuutuskauden aikana. Jos asiakas hankkii uuden Tuotteen käyt-tämällä normaalia vaihto-oikeutta tai mahdollisuutta ottaa uusi korvaava Tuote Synsam Lifestyle™ -sopimuksen yleisten ehtojen mu­kaisesti, sovelletaan uuteen Tuotteeseen samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

3.1 POIKKEUS

Vakuutus ei korvaa:

a) Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuus- tai tuotetakuun mukaisesti.

b) Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja kolhuja.

c) Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

d) Vahinkoa, joka ilmenee, kun tuote jätetään huoltoliikkeelle käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai Solid ole ohjannut vakuutettua kyseiseen huoltoliikkeeseen.

4. VAKUUTUSAIKA

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja on voimassa Tuotteen Luovutuspäivästä lukien enintään 36 kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes Asiakkaan Synsam Lifestyle™ -sopimus päättyy. Vakuutus päättyy ilman erillistä irtisanomista.

5. KORVAUS

Korvattavan vahingon sattuessa Solid korvaa Synsamin suorittamat korjauskustannukset (ns. osavahinko) aina tuotteen vahinkohetken jäl­leenhankinta-arvoon asti, kuitenkin enintään alkuperäiseen vakuutusar­voon asti. Jos korjaamista ei voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan korjaamisen sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava tuote korvaukseksi, kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen vakuutusarvoon saakka. Solidilla ja Synsamilla on oikeus päättää korja­taanko vahingoittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi tapahtua vain Synsamin toimesta.

Käteiskorvausta ei makseta Vakuutetulle. Mikäli täysvahinkotapaukses­sa korvaus suoritetaan antamalla vastaava Tuote, on vakuutus voimas­sa vastaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin vakuutuskauden loppuun, kuitenkin siten, että Luovutuspäivä lasketaan vahingoittuneen Tuotteen Luovutuspäivästä.

Vahingoittuneen tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunutta tuotetta korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu näiden ehtojen mukaisesti tai korjataan muun kuin Solidin tai Synsamin osoittaman korjaamon toimesta, evätään korvaus kokonaan.

6. HUOLELLISUUSVELVOITE

Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut ja valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella. Mikäli hoito tai valvonta on ollut huolimatonta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää ilman valvontaa kodin ulkopuolella, ja tuotetta tulee muutoin säilyttää turvallisella tavalla. Mahdollisia hoito-ohjeita ja suosituksia tulee noudattaa.

7. OMAVASTUU

Osavahinko

Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoit-tuneen Tuotteen kolmen (3) kuukauden kuukausikustannusta, kuitenkin enintään korjauskustannuksia vastaava määrä ja korkeintaan 150 eu­roa. ”Kuukausikustannuksella” tarkoitetaan asiakkaan Synsam Lifestyle-sopimuksessa määriteltyä yksittäisten silmälasien yksikköhintaa.

Täysvahinko

Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa vahingoitt­uneen tuotteen kuuden (6) kuukauden kuukausikustannusta vastaava määrä korkeintaan 150 euroa. Kuukausikustannuksella on sama merkitys kuin edellä.

8. VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAN OIKEUDEN LUOVUTTAMINEN

Vakuutetulla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa vakuutusta.

9. VAHINGON SATTUESSA

Korvausvaatimus on lähetettävä tai toimitettava mahdollisimman pian vahingon tapahtumisen jälkeen sille vakuutetun tuotteen Synsam-jälle­enmyyjälle, jossa Synsam Lifestyle™ -sopimus on tehty. Vakuutetun on annettava Synsamille kaikki sellaiset asiakirjat, jotka Synsam tai Solid kulloinkin katsoo tarpeelliseksi vahingon korvattavuuden arvioimiseksi. Vakuutetun tulee myös antaa Synsamille valtakirja niiden tietojen hank­kimiseksi, joita Synsam tai Solid kulloinkin katsovat tarvitsevansa.

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

a) Synsam Lifestyle™ -sopimus

b) Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseksi.

Korvausta koskevien epäedullisten vaikutusten välttämiseksi tulee vahinkoilmoitus tehdä niin pian kuin mahdollista. Mikäli sama vahinko on myös toisen vakuutuksen kattama, tulee tiedot tästä antaa vahin­koilmoituksessa tai niissä tiedoissa, jotka annetaan Synsamille.

Vahingon käsittely tapahtuu 30 päivän kuluessa siitä, kun Vakuutettu on täyttänyt velvollisuutensa.

10. KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN

Solid ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu ilmoittaa myöhemmin kuin yksi (1) vuosi siitä, kun Vakuutettu sai tietää vahingosta ja mahdol­lisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen (10) vuoden kuluessa vakuutusta­pahtumasta.

Jos vahinkotapahtuma on ilmoitettu vakuutuksenantajalle ajoissa, on Vakuutetulla kolme vuotta aikaa nostaa asiaa koskeva kanne tuomi­oistuimessa tai esittää vaatimus vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimes­sä siitä lukien, kun Solid on tehnyt asiassa lopullisen korvauspäätöksen ja vakuutettu on saanut tiedon päätöksestä sekä tästä määräajasta.

11. FORCE MAJEURE

Solid ei vastaa vahingosta, joka suoraan tai välillisesti on seurausta sodan, sotaan rinnastettavan tapahtuman, sisällissodan, sotaharjoitus­ten, vallankumouksen, mellakoiden, terrorismin, kapinan, ydinvoiman tai ydinprosessin, viranomaisen toiminnan, takavarikon, lakon, työsulun, hakusaarron tai vastaavan tapahtuman johdosta.

12. MONIVAKUUTUS JA TAKAUTUMISOIKEUS

Jos tällä vakuutuksella vakuutettava riski on vakuutettu myös toi­sella vakuutuksella, vakuutettu voi hakea korvausta haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Vahingosta maksettu yhteenlaskettu korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin vahingon määrä. Oikeus vaatia korvausta maksetusta vakuutuskorvauksesta vahingon aiheuttajalta tai muulta vakuutuksenantajalta siirtyy Solidille siinä laajuudessa, kun Solid on suorittanut korvausta vakuutetulle.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa vakuutussopimuslakia.

14. SOLID FÖRSÄKRING HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISESTI

Solid Försäkringsaktiebolag (rekisteritunnus 516401-8482) (”Solid Försäkring”), edustajanaan Suomessa sen Suomen sivuliike (Y-tunnus 1714344-6)] toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että meidän velvollisuutenamme on varmistaa, että henki­lötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti sekä voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Tullessasi Solid Försäkring asiakkaaksi tai osoittaessasi kiinnostusta asiakkuutta kohtaan sinulta pyydetään tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jne. Tietoja pyydetään suoraan sinulta, mutta niitä voidaan myös hankkia esimerkiksi toiselta konserniyhtiöltä, yhteistyökumppaniltamme, vakuutusvälittäjältä. Tietoja voidaan lisäksi hankkia tai täydentää sekä päivittää viranomaisten rekistereistä taikka muista yksityisistä ja yleisi­stä rekistereistä. Solid Försäkring voi myös nauhoittaa puhelinkeskuste­luja, tallentaa sähköpostikirjeenvaihtoa tai mulla tavalla dokumentoida sinun ja Solid Försäkring välistä vuorovaikutusta ja viestintää.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA TARKOITUKSET

Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja alla tässä kappaleessa luetel­tuihin tarkoituksiin. Käsittely on tarpeellista alla lueteltuihin tarkoituk­siin.

Sopimuksen valmistelu ja hallinnointi

Solid Försäkring on soveltuvan lainsäädännön nojalla oikeus käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi pyynnö­stäsi tai Solid Försäkring kanssa solmimasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on henkilötietojesi kerääminen, tarkistaminen ja rekisteröiminen asiakassopimuksen solmimisen mahdollistamiseksi sekä solmittujen sopimusten dokumentoimiseksi, hallinnoimiseksi ja sopimusvelvoittei­den täyttämiseksi. Mikäli et solmi sopimusta Solid Försäkring kanssa, henkilötietojasi säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Henkilö­tietoja säilytetään vakuutussopimuksen voimassaolon ja maksukauden ajan, eli kanssasi solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämiseen tarvittavan ajan, mikä aika vastaa laissa säädettyjä säilytysaikoja.

Lain ja/tai viranomaispäätöksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen

Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi myös sen varmistamiseksi, että Solid Försäkring täyttää lain, muidenn säädösten ja/tai virano­maispäätösten mukaiset velvoitteensa. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

Esimerkkejä tällaisesta käsittelystä ovat muun muassa:

(i) henkilötietojen käsittely kirjanpitolainsäädännön mukaisten vaati­musten täyttämiseksi,

(ii) henkilötietojen käsittely viranomaisille annettavan selvityksen yhteydessä.

Markkina- ja asiakasanalyysit

Henkilötietoja käsitellään lisäksi markkinointiin Solid Försäkringin oikeu­tetun edun perusteella. Henkilötietoja voidaan, mikäli et ole pyytänyt suoramainontakieltoa, käyttää suoramainonnan ja tarjousten kohden­tamiseksi sinulle. Henkilötietoja käsitellään myös samalla lakisääteisellä perustalla asiakasanalyysin yhteydessä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseksi, tarkoituksena parantaa Solid Försäkringin tuotetarjon­taa asiakkaille. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsääd­ännön mukaisen ajan.

Vakuutustoiminnassa välttämättömät tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään myös vakuutustoiminnassa välttämättömiin tarkoituksiin, esimerkiksi vakuutusmaksun laskemista, tilastointia ja vahinkojen ehkäisemistä varten. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä vakuutusneuvonnan yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta näissä tilanteissa on Solid Försäkring oikeutettu etu. Henkilötie­toja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUN KUIN SOLID FÖRSÄKRING TOIMESTA

Henkilötietoja voidaan voimassaolevien yksityisyyttä koskevien säännösten puitteissa ja yllä mainituissa tarkoituksissa käsitellä Solid Försäkring muun konserniyhtiön ja sellaisten yritysten toimesta, joiden kanssa konserni tekee palvelujen tuottamiseen liittyvää yhteistyötä koskien esimerkiksi vahinkoselvityksiä, riskinarvioita, jälleenvakuutuksia, erilaisia analyyseja, jne. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on Solid Försäkring sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai se perustuu Solid Försäkring oikeutettuun etuun. Henkilötietoja säilytetään voimas­saolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Solid Försäkring voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuoliseen maahan (nk. kolmas maa) sekä ulkomaisille järjestöille. Tällaisessa tapauksessa Solid Försäkring ryhtyy asianmukaisiin suojatoi­miin varmistaakseen sen, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävän korkeatasoisella suojalla, joka on verrattavissa ja vastaa EU/ ETA:ssa tarjottavaa suojauksen tasoa.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus saada tieto Solid Försäkring sinua koskevien henkilötie­tojen käsittelystä ja oikeus:

a) saada rekisteriote käsiteltävistä tiedoista,

b) pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista,

c) pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,

d) vastustaa käsittelyä,

e) jos Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja sopimukseen tai suos­tumukseen perustuen, tiettyjen edellytysten täyttyessä, oikeus saada Solid Försäkring ne henkilötiedot, jotka olet sille toimittanut sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen).

Solid Försäkring harkitsee yllä kohtien b-e mukaista pyyntöäsi ja/tai vastustusta tapauskohtaisesti. Yllä mainitun mukaisten pyyntöjen ja/ tai vastustamisen osalta voit olla yhteydessä Solid Försäkring tietosuo­javastaavaan.

SUORAMARKKINOINNIN ESTO

Voit kääntyä Solid Försäkringin puoleen pyytääksesi suoramarkkinoinnin estoa (nk. suoramainontakielto). Se tarkoittaa, että henkilötietojasi ei käsitellä markkinointitarkoituksessa eikä sinulle lähetetä markkinoin­tiviestejä. Suoramainontakieltoilmoituksen voi tehdä Solid Försäkring asiakaspalveluun puhelimitse numeroon +358 (0)9 278 48 04 tai sähköpostitse osoitteeseen kunder@solidab.se.

PROFILOINTI JA OIKEUTETTUUN ETUUN PERUSTUVA KÄSITTELY

Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa profilointia ja henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Solid Försäkringin oikeutettuun etuun. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsit­telyä, jota käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseen, erityisesti esimerkiksi kyseisen henkilön taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden, jne. arvioimi­seksi tai ennakoimiseksi. Solid Försäkring käyttää profilointia esimerkiksi asiakasanalyysien tekemiseen markkinointitarkoituksessa. Sinulla on oikeus vastustaa profilointia tapauksissa, joissa profilointia käytetään markkinointitarkoitukseen.

KYSYMYKSIÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Solid Försäkring:

Solid Försäkring tietosuojavastaava
Puhelin: +46 42-38 21 00
Sähköposti: DPO@solidab.se
Osoite: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Valituksissa voit kääntyä Ruotsin Datainspektionen puoleen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Voit myös Suomessa kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen valitusa­sioissa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

15. JOS YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli olet tyytymätön tekemäämme päätökseen tai muihin tuottei­siimme tai palveluihimme liittyen, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Mielestämme on ensisijaisen tärkeää kuulla mielipiteitäsi ja ottaa ne huomioon. Olemme valmiita harkitsemaan päätöstä uudel­leen, jos esimerkiksi korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Lähetä näissä tapauksissa alla mainittuun osoitteeseen kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

Solidin yhteystiedot ovat:

Solid Försäkringsaktiebolag
Klagomålsansvarig
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Jos olet edelleen tyytymätön, voit tämän jälkeen saattaa asian Solidin Vakuutusneuvoston käsittelyyn.

Voit myös viedä asian seuraavien ulkopuolisten tahojen käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä. Lautakunnan yhteystiedot ovat:

Hämeentie 3,
PL 306
00531 Helsinki
Puh. 029 566 5200

Sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa veloituksetta puolueetonta neuvontaa ja ohjausta. FINEn Vakuutuslautakunta antaa lisäksi rat­kaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele riitaa joka on vireillä tai käsitelty Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09 685 0120 www.fine.fi

Tuomioistuinkäsittely

Vakuutusriita voidaan myös saattaa yleisen tuomioistuimen käsitel­täväksi, ensi asteena toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

16. VAKUUTUKSEN MYÖNTÄJÄ

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike
Y-tunnus 1714344-6
c/o Resurs Bank
Box 3900
01530 Vantaa

Asiakaspalvelu: +358 (0)9 278 48 04
E-posti: kunder@solidab.se

Kotisivu: www.solidab.se

Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6) on Solid Försäkringsbolag (org nr. 516401-8482) sivuliike.

Käyntiosoite Ekslingan 8, 25467 Helsingborg, Ruotsi.
Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Ruotsi.
Puh. 09 698 02 49, e-posti: kunder@solidab.se

Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm, Sverige
Puh. +46 (0)8 787 80 00.

E-posti: finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Toimintaa valvoo myös Suomen Finanssivalvonta:

PL 103,
00101 Helsingfors
Puh. 010 831 51
E-posti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

www.finanssivalvonta.fi

Ryhmäedustaja ja vakuutuksenottaja

Synsam Finland Oy
y-tunnus: 2446347-2 (”Synsam”
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki
Vaihde: +358 (0)10 237 2000

Sähköposti: info@synsam.fi

Kotisivu: www.synsam.se