YLEISET SOPIMUSEHDOT
SYNSAM LIFESTYLE TM


Sovelletaan 1.2.2019 jälkeen tehtyihin sopimuksiin

1. YLEISTÄ

1.1 Nämä Yleiset sopimusehdot koskevat Asiakkaan ja Synsam
Group Finland Oy:n, y-tunnus: 2446347-2 myöhemmin ”Synsam”)
välistä Synsam Lifestyle -sopimusta.

1.2 Synsam Lifestyle-sopimus tulee voimaan, kun Synsam on
vastaanottanut ja hyväksynyt Asiakkaan Tilauksen.

2. SEURAAVIEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT

2.1 Näissä Yleisissä sopimusehdoissa esiintyvät käsitteet on
kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Nämä käsitteet määritellään alla
olevan mukaisesti. Käsitteen merkitys pysyy samana sekä sanan
määräisessä että epämääräisessä muodossa.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan sitä henkilöä, joka on allekirjoittanut
nut Tilauksen.

”Kuukausimaksulla” tarkoitetaan Tilaukseen sisältyvien
silmälasiparien kulloinkin voimassa olevaa
kokonaiskuukausimaksua eli Yksikköhintojen summaa.

”Luovutuspäivällä” tarkoitetaan uuden Sopimuksen kohdalla
sitä päivää, jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin
viimeistään kolmattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas
on allekirjoittanut Tilauksen. Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai
muun sellaisen toimenpiteen, jonka johdosta luovutetaan uusi
silmälasipari, osalta Luovutuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää,
jona Asiakas noutaa uuden silmälasiparin, kuitenkin viimeistään
kolmattakymmenettä päivää siitä, kun Asiakas on tilannut uuden
parin.

”Ryhmävakuutuksella” tarkoitetaan sitä pakollista
ryhmävakuutusta, johon Asiakas liitetään automaattisesti
Synsam Lifestyle-sopimuksella ilman erillistä maksua kohdan
12 mukaisesti.

”Sitovalla määräajalla” tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana
Synsam-sopimusta ei voida irtisanoa.

”Sopimuksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin välistä
silmälasien vuokrausta koskevaa sopimusta, joka on tullut
voimaan Asiakkaan Tilauksen allekirjoittamisen perusteella.

”Sopimusajalla” tarkoitetaan sitä aikaa, jonka aikana tämä
sopimus on voimassa.

”Sopimusehdoilla” tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka koskevat sopimusta ja sisältävät sekä Tilauksen että Yleiset sopimusehdot.

”Synsam” tarkoittaa yritystä Synsam Group Finland Oy,
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki, ytunnus 2446347-2.

”Synsam-ketjulla” tarkoitetaan sitä konsernia, johon Synsam
kuuluu sekä sellaisia luvakkeensaajia, joilla on franchisesopimus
konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

”Tilauksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin allekirjoittamaa tilauslomaketta tai muita mahdollisia tilauksia,
jotka tehdään Sopimuksen puitteissa.

”Yksikköhinnalla” tarkoitetaan sitä osaa Kuukausimaksusta, joka kohdistuu tiettyyn silmälasipariin. Kunkin silmälasiparin Yksikköhinnan tulee ilmetä Tilauksesta.

”Yleisillä sopimusehdoilla” tarkoitetaan näiden Yleisten
sopimusehtojen lisäksi mahdollisia myöhempiä kohdan 19.1
mukaisia muutoksia.

3. VÄHINTÄÄN KOLMEN SILMÄLASIPARIN
VUOKRAUS JA VAIHTO-OIKEUS


3.1 Sopimuksella Asiakas vuokraa vähintään kolme ja enintään
kymmenen silmälasiparia Synsamilta. Asiakas voi sovittaa
silmälaseja Sopimuksen solmimisen yhteydessä. Tämän jälkeen
Synsam ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisimman pian ajankohdan,
jolloin tilatut silmälasit ovat noudettavissa. Asiakas noutaa
silmälasit siitä Synsam-liikkeestä, jossa Sopimus on tehty.
Noudetut silmälasit ovat Synsam-ketjun omistuksessa ja Asiakas
vuokraa silmälasit Sopimusajan aikana.

3.2 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen silmälaseihin, hänellä on
oikeus vaihtaa linssit ja kehykset lisämaksutta 90 päivän kuluessa
Luovutuspäivästä. Kaikki paitsi onnettomuustakuun perusteella
saadut silmälasit ovat vaihdettavissa. Yksittäisen silmälasiparin
voi vaihtaa vain kerran. Mikäli Asiakas päätyy vaihtamaan yhdet
silmälasit uusiin laseihin 90 päivän jakson aikana, hänellä ei
ole samaa vaihto-oikeutta saamillensa uusille aseille. Vaihtooikeus
edellyttää, että uudet linssit ja kehykset kuuluvat
samaan hintaryhmään kuin ne, jotka Asiakas on vaihtamassa.
Mikäli Asiakas valitsee linssit tai kehykset eri hintaryhmästä,
Kuukausimaksua voidaan muuttaa. Kuukausimaksun
maksuvelvollisuus alkaa kohdan 13.1 mukaisesti ensimmäisestä
Luovutuspäivästä ja jatkuu koko 90 päivän jakson ajan.

3.3 Asiakkaalla on lisäksi 14 päivän peruutusoikeus
ensimmäisestä Tilauksesta. Peruutusoikeutta voi käyttää
ainoastaan siinä liikkeessä, jossa Tilaus tehtiin. Peruutusoikeuden
käyttämisen yhteydessä Asiakkaan on maksettava jo suoritettu
näöntarkastus, palautettava mahdollisesti jo noudetut silmälasit
vaurioitumattomina sekä vahvistettava peruutus. Sellaisista
tuotteista, joita ei palauteta vaurioitumattomina, veloitetaan
tavanomaisen kaupan yhteydessä sovellettava täysi hinta.
Peruutusoikeus koskee ainoastaan ensimmäistä Sopimuksen
nojalla tehtyä Tilausta.

4. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS

4.1 Synsamketju omistaa kaikki Sopimukseen kuuluvat
silmälasit.

4.2 Silmälasien vuokraaminen tarkoittaa sitä, että Asiakkaalla
on Sopimuksen voimassaoloaikana oikeus käyttää silmälaseja
normaalissa yksityiskäytössä. Asiakas ei saa luovuttaa tai
vuokrata silmälaseja kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen
päättyessä Asiakkaan on palautettava kaikki silmälasit
Synsamille. Asiakkaalla on kuitenkin Sopimuksen päättyessä
oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasit. Lunastusta koskevat
säännöt ilmenevät kohdasta 10.

4.3 Asiakas on vastuussa silmälaseista Sopimusajan aikana.
Asiakkaan on noudatettava normaalia varovaisuutta silmälasien
käsittelyssä. Silmälasien hajotessa tai kadotessa sovelletaan alla
olevaa kohtaa 11. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta
kulumisesta.

5. NÄÖNTARKASTUKSET

5.1 Mikäli Asiakas kokee Sopimusajan aikana näkönsä
muuttuneen, hänellä on Sopimuksen mukaan oikeus
ylimääräiseen näöntarkastukseen lisämaksutta edellyttäen, ettei
Sopimusta ole irtisanottu. Sellaiset näöntarkastukset voi tehdä
useaan otteeseen Asiakkaan valitsemassa Synsam-liikkeessä
Suomessa.

6. OIKEUS MAKSUTTOMAAN LINSSIEN
VAIHTOON NÄKÖKYVYN MUUTTUESSA


6.1 Mikäli Synsamin suorittamassa tavanomaisessa tai
ylimääräisessä näöntarkastuksessa ilmenee, että Asiakkaan
näkö on muuttunut, Asiakas voi Sopimuksen voimassaoloaikana
maksutta vaihtaa kaikkien Sopimukseen kuuluvien silmälasien
linssit. Vaihdon edellytyksenä on, että kehykset ovat sen tyyppiset
ja sellaisessa kunnossa, että vaihto on mahdollista toteuttaa.
Vaihto edullisempaan hintaryhmään kuuluviin linsseihin on sallittu
vain, mikäli vaihto perustuu näöntarkastukseen.

6.2 Kohdan 6.1 mukainen linssien vaihto saman hintaryhmän
linsseihin ei johda Sitovan määräajan pidennykseen taikka
muutoksiin Kuukausimaksussa tai kyseessä olevien silmälasien
Luovutuspäivässä. Kuukausimaksua voidaan kuitenkin muuttaa,
mikäli linssit vaihdetaan toiseen hintaryhmään kuuluviin linsseihin.

7. HUOLTO

7.1 Sopimusajan aikana Synsam huoltaa silmälasit maksutta.
Maksuttomaan huoltoon sisältyy silmälasien säätö ja puhdistus
sekä tarvittaessa kuluvien osien vaihto. Huolto ei sisällä tämän
pidemmälle meneviä korjauksia.

7.2 Korjausta vaativiin vahingoittuneisiin silmälaseihin
sovelletaan mitä kohdassa 11 sanotaan.

8. SILMÄLASIEN VAIHTO

8.1 Asiakkaalla on oikeus vaihtaa yhdet silmälasit joka 12.
kuukausi. Silmälasit voi vaihtaa ensimmäisen kerran aikaisintaan
12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Tämän
jälkeen seuraavan vaihdon voi tehdä aikaisintaan 24 kuukauden
kuluttua ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Kolmannen vaihdon
voi tehdä aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua ensimmäisestä
Luovutuspäivästä ja niin edelleen. Mikäli Asiakas ei vaihda
silmälaseja niille kuuluvan 12 kuukauden vaihtojakson aikana,
hänellä on oikeus tehdä kaksi vaihtoa seuraavan 12 kuukauden
jakson aikana. Asiakas voi jättää käyttämättä korkeintaan yhden
vaihdon, mikä mahdollistaa kaksien silmälasien vaihdon yhden 12
kuukauden jakson aikana.

8.2 Mikäli silmälasit vaihdetaan yllä kohdassa 8.1 mainitulla
tavalla, pitenee koko Sopimuksen Sitova määräaika jokaisen
vaihdon osalta 12 kuukaudella. Mikäli Asiakas vaihtaa kaksi paria
silmälaseja kerralla, Sitova määräaika pitenee 24 kuukaudella.
Mikäli Sitova määräaika on päättynyt, vaihdosta alkaa uusi
vastaavan pituinen Sitova määräaika. Jäljellä oleva Sitova
määräaika voi vaihdosta johtuvan pidennyksen jälkeen olla
kuitenkin enintään 24 kuukautta. Kuukausimaksua voidaan
vaihdon yhteydessä muuttaa muun muassa sen perusteella,
minkälaiset uudet silmälasit Asiakas vaihdon yhteydessä valitsee.
8.3 Vaihdon voi suorittaa Asiakkaan valitsemassa Synsamliikkeessä
Suomessa. Asiakkaalle annetaan vaihdon yhteydessä
tiedoksi uusi Sitova määräaika ja mahdollinen uusi
Kuukausimaksu. Toteuttaakseen vaihdon Asiakkaan tulee
hyväksyä pidennetty tai uusi Sitova määräaika ja uusi
Kuukausimaksu. Asiakas noutaa uudet silmälasit siitä Synsamliikkeestä,
joka on käsitellyt vaihdon.

8.4 Asiakkaan on silmälasien vaihdon yhteydessä palautettava
ne silmälasit, jotka Asiakas haluaa vaihtaa. Silmälasit
on palautettava viimeistään uutta paria noudettaessa.
Palautettavien silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa.
Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta.

9. TUOTTEIDEN LUKUMÄÄRÄN
MUUTTAMINEN


9.1 Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa Sopimusajan aikana
lisätä vuokrattavien silmälasien määrää. Tätä koskeva tilaus
voidaan tehdä missä tahansa Synsam-liikkeessä. Vuokrattavien
silmälasien määrän lisäämisestä seuraa Kuukausimaksun
korotus. Sitova määräaika pitenee 12 kuukaudella, mikäli
Sitovaa määräaikaa on tilauksen tekemisen hetkellä jäljellä alle
12 kuukautta. Mikäli Sitova määräaika on päättynyt, uusi 12
kuukauden Sitova määräaika alkaa. Asiakkaan tulee hyväksyä
sekä muuttunut Kuukausimaksu että uusi Sitova määräaika
tilauksen yhteydessä.

9.2 Asiakkaalla on oikeus jokaisen kohdan 8 mukaisesti
toteutetun vaihdon jälkeen vähentää Sopimukseen kuuluvien
silmälasien lukumäärää yhdellä silmälasiparilla. Sopimukseen
on kuuluttava kuitenkin aina vähintään kolme silmälasiparia.
Oikeuden silmälasien lukumäärän vähentämiseen voi vaihdon
jälkeen käyttää milloin tahansa. Mikäli Asiakas on saanut
useamman tällaisen oikeuden, tämä voi kahden kohdan
8 mukaisen vaihdon välisenä aikana tehdä Sopimukseen
korkeintaan kaksi vähennystä silmälasien lukumäärässä. Asiakas
voi joko palauttaa tai lunastaa itselleen Sopimuksen ulkopuolelle
jäävän silmälasiparin. Silmälasien lunastamisesta maksettava
hinta määräytyy kohdan 10 mukaisesti. Palautettavien
silmälasien tulee olla hyväksyttävässä kunnossa. Asiakas ei
kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta. Kuukausimaksua
vähennetään palautettavan silmälasiparin Yksikköhintaa
vastaavalla määrällä.

10. SILMÄLASIEN LUNASTAMINEN

10.1 Kohdan 8 mukaisen vaihdon tai kohdan 9.2 mukaisen
silmälasien määrän vähentämisen yhteydessä Asiakkaalla on aina
oikeus palauttamisen sijaan lunastaa kyseinen silmälasipari.

10.2 Lunastettavien silmälasien hinta määritetään seuraavasti:

(a) Lunastushinta on aina kyseisten silmälasien Yksikköhinta,
mikäli kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut
vähintään 36 kuukautta.

(b) Lunastushinta lasketaan seuraavan kaavan mukaan,
mikäli kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä on kulunut alle 36
kuukautta:
- 36 vähennettynä sillä kuukausimäärällä, joka on kulunut
Luovutuspäivästä; kerrottuna
- Yksikköhinnalla; lisättynä
- Yhdellä Yksikköhinnalla

Esimerkki: Jos Asiakas vaihtaa silmälasit 24 kuukauden jälkeen ja
kyseisen silmälasiparin Yksikköhinta on 10 euroa, lunastushinnaksi
tulee 130 euroa ((36 – 24) x 10+ 10 = 130).

10.3 Asiakkaan yllä mainitulla tavalla lunastamat silmälasit
myydään sellaisena kuin ne ovat. Huomioithan, että Sopimus ei
kata lunastettuja silmälaseja. Oikeus huoltoon, linssien vaihtoon,
korjaukseen jne. ei näin ollen koske lunastettuja silmälaseja.

11. SILMÄLASIEN HAJOTESSA TAI KADOTESSA

11.1 Jokaista Sopimuksen mukaista silmälasiparia koskee 4
kuukauden onnettomuustakuu, joka alkaa kyseisen silmälasiparin
Luovutuspäivästä. Onnettomuustakuulla tarkoitetaan sitä, että
Synsam korjaa tai vaihtaa kehykset ja/tai linssit maksutta, mikäli
silmälasien vahingoittuminen ei johdu Asiakkaan törkeästä
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Onnettomuustakuun
alkamispäivä lasketaan aina alkuperäisen silmälasiparin
Luovutuspäivästä siinä tapauksessa, että Asiakas on saanut
uuden silmälasiparin onnettomuustakuun, Ryhmävakuutuksen tai
muun tässä kohdassa 11 tarkoitetun menettämisen seurauksena.

11.2 Mikäli silmälasit vahingoittuvat onnettomuustakuukauden
päätyttyä, vahinko voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta vielä
32 kuukauden ajanjakson ajan. Tämän ajanjakson jälkeen, tai
jos Ryhmävakuutus ei muun syyn vuoksi sovellu, Asiakas maksaa
mahdollisesta korjauksesta normaalin hinnan.

11.3 Silmälasit voidaan korvata Ryhmävakuutuksesta, mikäli
Asiakas kadottaa silmälasinsa tai silmälasit katoavat muulla
tavalla (esimerkiksi varastetaan) 36 kuukauden kuluessa
kyseisten silmälasien Luovutuspäivästä. Asiakas on
korvausvelvollinen Synsamille tämän ajanjakson jälkeen
tapahtuneesta katoamisesta sekä siinä tapauksessa, että
Ryhmävakuutus ei jostain syystä sovellu. Asiakkaan
maksettavaksi tuleva korvaussumma vastaa silmälasien
lunastushintaa. Synsam määrittää hinnan kohdan 10 mukaisesti
ja sen päivän perusteella, jona katoamisilmoitus on saapunut
Synsamille.

11.4 Mikäli Asiakas on maksanut kohdan 11.3 mukaisen
korvauksen Synsamille, Asiakas saa kadonneita tai vaurioituneita
silmälaseja vastaavan uuden silmälasiparin. Mikäli tuote ei
kuulu enää Synsamin valikoimaan tai tuotetta ei muusta syystä
ole saatavilla, Asiakas saa tuotteen, joka on Synsamin arvion
mukaan olennaisesti samankaltainen. Tällaisella vaihdolla ei ole
vaikutusta Luovutuspäivään eikä Kuukausimaksuun.

12. RYHMÄVAKUUTUS

12.1 Asiakas liitetään Sopimuksella automaattisesti
Ryhmävakuutukseen ilman erillistä maksua. Ryhmävakuutus
parantaa Asiakkaan suojaa, mikäli silmälasit vahingoittuvat
tai katoavat 36 kuukauden aikana kyseisten silmälasien
Luovutuspäivästä. Ryhmävakuutuksen tarkempi sisältö
määritellään vakuutusehdoissa, Liite 1. Ryhmävakuutuksen
vakuutuksenantaja on Solid Försäkringsaktiebolag.

13. KUUKAUSIMAKSU JA MAKSAMINEN

13.1 Asiakkaan maksettavana oleva Kuukausimaksu ilmenee
Tilauksesta. Kuukausimaksun määrää voidaan muuttaa edellä
mainitulla tavalla esimerkiksi Asiakkaan suorittaessa vuosittaisen
vaihdon tai muuttaessa Sopimuksen mukaista silmälasien
lukumäärää. Kuukausimaksun maksuvelvollisuus alkaa
ensimmäisestä Luovutuspäivästä. Kuukausimaksun määrästä
vähennetään tarvittaessa sellaisten silmälasien Yksikköhinta, joita
ei ole vielä luovutettu.

13.2 Synsamin Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksuista
johtuvat saatavat on siirretty Svea Ekonomi AB, Filial i Finland:lle
(julk). Sitovan määräajan aikaiset Kuukausimaksut on
suoritettava Svea Ekonomi AB, Filial i Finland:lle (julk) Asiakkaan
saaman laskun mukaisesti.

13.3 Kuukausimaksu erääntyy maksettavaksi kyseisen
sopimuskuukauden lopussa. Maksu on suoritettava viimeistään
eräpäivänä. Jos Asiakas valitsee laskun (ei verkkolasku)
maksutavaksi, kuukausimaksuun lisätään laskutuslisä. Mikäli
maksua ei suoriteta ajallaan, Asiakkaalta veloitetaan lain
mukaista viivästyskorkoa. Tämän lisäksi veloitetaan lain
mukaisesti huomautusmaksu ja perimiskulut.

13.4 Mikäli maksu suoritetaan verkkolaskulla, sovelletaan
suostumuslomakkeen ehtoja.

13.5 Mikäli Asiakas ei ole edellisten Sopimusajan aikaisten
36 kuukauden aikana (i) vaihtanut silmälaseja, (ii) tehnyt
täydentäviä Tilauksia,tai (iii) vaihtanut silmälasien linssejä yllä
olevan kohdan 6 mukaisesti, jäljellä olevaa Kuukausimaksua
voidaan tietyltä ajalta alentaa Synsamin päätöksellä. Tällainen
automaattinen alennus voidaan pitää voimassa myös tietyn
ajan sen jälkeen, kun uudet tai muutetut Sitovat määräajat
ovat päättyneet. Mahdollinen alennus, sen suuruus sekä sen
ajanjakson pituus on yksipuolisesti Synsamin päätettävissä
ja riippuu muun muassa vuokrattujen silmälasien iästä,
vahinkohistoriasta sekä maksuhistoriasta. Annettu alennus
päättyy, mikäli Asiakas sen jälkeen suorittaa jonkin yllä olevien
kohtien (i) – (iii) mukaisista toimenpiteistä.

14. SITOVA MÄÄRÄAIKA, IRTISANOMISAIKA JNE

14.1 Sopimus on sitova asiakkaan tilauspäivän allekirjoituksesta
alkaen. Sopimus on voimassa 24 kuukautta ensimmäisestä
luovutuspäivästä. Asiakkaalla on kuitenkin 14 päivän pituinen
peruutusoikeus alkaen ensimmäisestä Tilauksesta.

14.2 Mikäli Sopimusta ei ole irtisanottu viimeistään 30 päivää
ennen Sitovan määräajan päättymistä, Sopimus jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan
sopimuksen irtisanomisaika on 30 päivää.

14.3 Sitovaa määräaikaa pidennetään tavallisesti silmälasien
vaihdon yhteydessä. Mikäli silmälasit vaihdetaan Sitovan
määräajan umpeuduttua, uusi Sitova määräaika astuu
tavallisesti voimaan. Sitovaa määräaikaa voidaan myös pidentää,
jos Asiakas tekee täydentäviä Tilauksia. Synsam ilmoittaa aina
vaihdon tai täydentävien Tilausten yhteydessä Asiakkaalle
pidennetystä tai uudesta Sitovasta määräajasta. Jotta
pidennetty tai uusi Sitova määräaika astuisi voimaan, Asiakkaan
on hyväksyttävä se.

15. IRTISANOMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

15.1 Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen lähettämällä
irtisanomisilmoituksen Synsamille postitse kohdassa 2.1
mainittuun osoitteeseen. Sopimuksen voi myös irtisanoa
olemalla yhteydessä Synsamin asiakaspalveluun puhelimitse tai
sähköpostitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Synsamin
kotisivuilta. Asiakkaalla on myös oikeus kirjallisesti irtisanoa
sopimus missä tahansa Synsamin Suomen liikkeistä. Kohdan 3.3
mukaisen peruutusoikeuden käyttämisen yhteydessä sovelletaan
yllä olevaa kohtaa 3.3.

15.2 Synsam ei ole velvollinen toteuttamaan Sopimuksen
mukaisia palveluja, jos Asiakas on jättänyt maksamatta
erääntyneen Kuukausimaksun. Tällaisen jakson aikana Asiakas ei
ole vapautettu maksuvelvollisuudesta.

15.3 Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä
Kuukausimaksua maksuhuomautuksesta huolimatta ja viivästys
on jatkunut yli 30 päivää, Synsamilla on oikeus ennenaikaisesti
irtisanoa Sopimus, jolloin se päättyy välittömästi. Synsamilla
on myös oikeus irtisanoa Synsam-sopimus päättymään
välittömästi, jos Asiakas on muuten olennaisella tavalla rikkonut
Sopimusehtoja eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa
kirjallisesta huomautuksesta. Ennenaikaisen Sopimuksen
irtisanomisen yhteydessä Asiakkaan on palautettava kaikki
silmälasit sekä maksettava kaikki erääntyneet Kuukausimaksut,
viivästyskorot ja muut maksut. Synsamilla on lisäksi oikeus
Sitovan määräajan mukaisia mahdollisesti jäljelle jääneitä
Kuukausimaksuja vastaavaan korvaukseen. Korvauksesta
vähennetään Synsamin mahdolliset sopimuksen päättymisestä
aiheutuvat säästöt.

15.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään
välittömästi, jos Synsam on rikkonut Sopimusehtoja
olennaisella tavalla, eikä ole korjannut virhettään 30 päivän
kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Tällaisen irtisanomisen
yhteydessä Asiakkaalla on oikeus tälle aiheutuneita välittömiä ja
todennettavissa olevia kustannuksia vastaavaan korvaukseen.

15.5 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennenaikaisesti
kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se
Synsam-liike, jossa Asiakas on solminut Synsam-sopimuksen,
lakkaa olemasta eikä Asiakkaan kunnassa tai kohtuullisella
lähietäisyydellä ole toista Synsam-liikettä.

15.6 Synsamilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus 48
kuukauden jälkeen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa
noudattaen. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä kaikkien
Asiakkaan vuokraamien silmälasien omistusoikeus siirtyy
Asiakkaalle Sopimusajan päätyttyä ilman lisäkorvausta
edellyttäen, että kaikki Kuukausimaksut on suoritettu. Kohtaa 16
ei sovelleta tällaiseen Synsamin suorittamaan irtisanomiseen.

16. SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

16.1 Mikäli Sopimus päättyy kohdan 3.3 mukaisen
peruutusoikeuden käyttämisen seurauksena, sovelletaan
kohtaa 3.3. Kohtia 16.2 – 16.6 ei siten sovelleta peruutusoikeuden
käyttämisen yhteydessä.

16.2 Asiakkaan on palautettava kaikki vuokratut silmälasit
viimeistään sinä päivänä, jona Sopimus päättyy. Silmälasit on
palautettava riippumatta sopimuksen päättymisen syystä tai
siitä, kumpi osapuolista on irtisanonut sopimuksen. Asiakkaalla on
kuitenkin oikeus lunastaa yhdet tai useat silmälasipareista.

16.3 Palautettujen silmälasien tulee olla hyväksyttävässä
kunnossa. Asiakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta
kulumisesta. Palautuksen voi tehdä missä tahansa Synsamliikkeessä
Suomessa.

16.4 Asiakkaan lunastaessa yhdet tai useat silmälasit hinta
määritetään kohdan 10.2 mukaisesti. Mikäli silmälasit ovat
kadonneet tai Asiakas ei muusta syystä voi palauttaa
silmälaseja, Asiakkaan on maksettava korvausta Synsamille.
Korvaus on samansuuruinen kuin mikä palautettujen silmälasien
lunastushinta olisi ollut.

16.5 Mikäli Asiakas ei viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä
ole palauttanut tai lunastanut kaikkia silmälasipareja, tämän
on maksettava myöhästymismaksu. Kutakin palauttamatonta/
lunastamatonta silmälasiparia kohden maksettava ja kultakin
myöhästymispäivältä maksettavaksi tuleva myöhästymismaksu
on 1/30 Yksikköhinnasta. Myöhästymismaksu tulee suoritettavaksi
enintään 60 päivältä. Mikäli kaikkia silmälasipareja ei ole
palautettu tai lunastettu 60 päivän kuluessa Synsam-sopimuksen
päättymisestä, Synsam veloittaa Asiakkaalta
kohdassa 16.3 tarkoitettua lunastushintaa vastaavan loppumaksun
niiden silmälasien osalta, joita ei ole palautettu.

16.6 Mikäli Asiakas on irtisanonut Sopimuksen 36 kuukauden
kuluessa ensimmäisestä Luovutuspäivästä, Synsam voi kieltäytyä
solmimasta uutta Synsam Lifestyle -sopimusta Asiakkaan
kanssa 12 kuukauden aikana aikaisemman Sopimuksen
päättymisajankohdasta lukien.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

17.1 Asiakas hyväksyy alla esitetyn henkilötietojen käsittelyn.
17.2 Synsam kerää Asiakkaan henkilötietoja, jotka

(i) Asiakas antaa itsestään Sopimuksen tekemisen
hetkellä;

(ii) saadaan Sopimusajan aikana ja jotka liittyvät siihen; tai

(iii) Synsam kerää muulla tavoin.

17.3 Kohdassa 17.2 tarkoitettuja tietoja ovat Asiakkaan nimi,
postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osto-, maksu- ja
palveluhistoria ja muut sellaiset tiedot sekä tiedot näkökyvystä,
näönkorjauksen tarpeesta ja niihin liittyvistä arvioinneista.

17.4 Kohdissa 17.2 ja 17.3 tarkoitetun henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on

(i) Sopimuksen hallinnoiminen ja täyttäminen;

(ii) markkinointitarkoitukset. Asiakas voi tilauslomakkeella
myös erikseen antaa suostumuksensa sähköpostitse,
tekstiviestitse tai multimediaviestitse tapahtuvaan
suoramarkkinointiin;

(iii) liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehittely,
markkinaja asiakasanalyysit sekä palveluiden ja
tuotteiden arviointi;

(iv) yksilöllisten tarjousten tekeminen, asiakaspalvelu ja
yksilöimättömät asiakastilastot;

(v) asiakaspalautteiden ja -arviointien sekä
markkinatutkimusten kerääminen, käsittely ja
julkaiseminen; sekä

(vi) näkövian käsittelemiseen ja korjaamiseen liittyvä
neuvonanto.

17.5 Synsam käsittelee henkilötietoja Sopimusajan aikana
sekä yhden (1) vuoden ajan Sopimusajan päättymisestä. Mikäli
laki tai muu määräys sallii henkilötietojen tätä pidempiaikaisen
käsittelyn, henkilötietoja voidaan käsitellä tämän pidemmän
ajan.

17.6 Synsam perustaa oikeutensa käsitellä henkilötietoja
Asiakkaan näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti antamaan
suostumukseen, Synsam-sopimuksen täyttämiseen, Synsamin
oikeudellisiin velvollisuuksiin sekä intressivertailuun.

17.7 Asiakas suostuu siihen, että

(i) Synsam kerää ja käyttää
tietoja liittyen Asiakkaan näkökykyyn, näönkorjauksen tarpeeseen
sekä näihin liittyviin arviointeihin siinä tarkoituksessa, että
Asiakkaan näkökyvyn käsittelemiseksi ja korjaamiseksi voidaan
toimittaa tuotteita, ehdottaa muutoksia ja antaa neuvontaa
sekä siihen, että
(ii) Synsam käyttää Asiakkaan henkilötietoja
markkinoidakseen tälle tuotteita ja palveluja. Asiakas voi
peruuttaa suostumuksensa tekemällä tästä ilmoituksen
Synsamille, katso kohta 17.10.

17.8 Synsam on yllä esitetystä henkilötietojen käsittelystä
vastaava rekisterinpitäjä. Synsam voi antaa Asiakkaan
henkilötietoja muille Synsam-konserniin kuuluville yrityksille yllä
asetetuissa rajoissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelemistä
varten. Tämän lisäksi Asiakkaan henkilötietoja voidaan antaa
EU:hun/ETA:aan kuuluville ja niihin kuulumattomille yrityksille
(ns. kolmannen maan yritykset), joiden kanssa konserni tekee
yhteistyötä Synsam Lifestyle -sopimuksen puitteissa, kuten
Klarna Bank AB:lle, Solid Försäkringsaktiebolag -vakuutusyhtiölle,
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland:lle (publ) tai näiden yritysten
konserniyrityksille kohdassa 17.4 (i) mainittuihin tarkoituksiin.

17.9 Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti
tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Vaatimuksen tulee olla
kirjallinen ja Asiakkaan allekirjoittama. Asiakas voi myös vaatia
virheellisten, epätäydellisten ja henkilötietolainsäädännön
vastaisesti käsiteltyjen henkilötietojen korjaamista, estämistä
tai poistamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelemistä
markkinointitarkoituksessa.

17.10 Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset,
oikaisupyynnöt sekä rekisteriotteita koskevat pyynnöt, ym., tulee
tehdä Synsamin asiakaspalvelulle lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen customerservice@synsam.com tai soittamalla
numeroon 010 237 3996. Henkilötietojen käsittelystä vastaava
valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.
tietosuoja.fi).

18. HUOLTAJAN SUOSTUMUS JA
MAKSUVELVOLLISUUS


18.1 Asiakkaan ollessa alle 18-vuotias yhden tämän huoltajista
on annettava suostumuksensa Sopimuksen solmimiselle.
Huoltajan tulee allekirjoittamalla merkitä suostumuksensa
Tilaukseen.

18.2 Huoltaja suostuu allekirjoituksellaan olemaan Asiakkaan
kanssa yhteisvastuullisesti maksuvastuussa kaikista Sopimuksen
voimassaoloaikana muodostuvista maksuista.

19. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA LUOVUTUS

19.1 Synsamilla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja
yksipuolisesti. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua
siitä, kun ne on julkaistu Synsamin kotisivulla (www.synsam.
fi). Muutokset soveltuvat Sitovan määräajan mukaisesti
voimassaoleviin Sopimuksiin vasta sen jälkeen, kun Sitova
määräaika on umpeutunut tai kun uudesta Sitovasta
määräajasta on sovittu. Ainoastaan parannuksia Asiakkaan
asemaan tai vähäisiä tarkennuksia koskevat muutokset taikka
uudesta tai muutetusta lainsäädännöstä, viranomaispäätöksistä,
verotai viranomaismaksumuutoksista tai muusta vastaavasta
johtuvat muutokset soveltuvat kuitenkin välittömästi myös
Sitovan määräajan mukaisesti voimassaoleviin Synsamsopimuksiin.

19.2 Synsamilla on oikeus luovuttaa Sopimus kokonaisuudessaan
tai osittain toiselle Synsam-konserniin kuuluvalle yhtiölle.
Synsamilla on lisäksi oikeus luovuttaa Sopimus kolmannelle
osapuolelle, jos on perusteltua syytä olettaa, että kolmas osapuoli
pystyy täyttämään kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteet.
Synsamilla on Sopimuksen voimassaoloaikana aina oikeus
luovuttaa maksunsaantioikeutensa kolmannelle osapuolelle.
Luovutuksesta tulee aina ilmoittaa Asiakkaalle.

19.3 Asiakas ei saa luovuttaa Sopimusta kolmannelle ilman
Synsamin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

20. MUUTA

20.1 Mikäli Synsam estyy täyttämästä Sopimuksesta johtuvia
sitoumuksiaan Synsamin vaikutusvallan ulkopuolella olevan
ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), Synsam on vapaa
vastuustaan esteen poistumiseen saakka. Ylivoimaisen esteen
jatkuessa yli kolme kuukautta Asiakkaalla on oikeus irtisanoa
Synsam-sopimus välittömästi päättyväksi. Tällaiseen
irtisanomiseen sovelletaan kohtaa 16. Asiakkaalla ei ole oikeutta
korvaukseen tällaisen irtisanomisen johdosta.

20.2 Synsamin Sopimukseen perustuva vastuu rajoittuu
Synsamin huolimattomuudesta aiheutuneisiin suoriin vahinkoihin.
Sekä Synsamin että Asiakkaan vastuu rajoittuu korkeintaan siihen
rahamäärään, joka vastaa 36 Kuukausimaksua sekä kertyneitä
viivästyskorkoja ja maksuja. Tässä kohdassa 20.2 tarkoitetut
vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos osapuoli on menetellyt
tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

20.3 Ollakseen päteviä, Asiakkaan on esitettävä Sopimuksesta
johtuvat mahdolliset vaatimuksensa Synsamia kohtaan
viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas sai
tiedon tai tämän olisi pitänyt saada tieto vaatimuksen perustana
olevasta seikasta.

20.4 Jos Asiakas Sopimusajan aikana kuolee, sovelletaan yllä
olevasta poiketen seuraavaa. Jos kuolinpesä esittää päteviä
todisteita Asiakkaan kuolemasta ja palauttaa Sopimukseen
kuuluvat silmälasit, Synsam luopuu kuolinpesää kohtaan olevista
mahdollisista vaatimuksistaan.

21. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

21.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21.2 Mahdollinen osapuolten välinen Sopimuksesta johtuva riita
on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti osapuolten kesken.
Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, riita voidaan
saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu on suositus, joka ei ole
kumpaakaan osapuolta sitova. Kuluttajariitalautakunnan
osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston
osoite www.kuluttajariita.fi. Viime kädessä riita ratkaistaan
suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

 

SYNSAM LIFESTYLETM

ENNAKKO- JA JÄLKIKÄTEISTIEDOT


Tässä annetaan lain edellyttämää tietoa, joka vakuutusyhtiöiden on
annettava ennen vakuutuksen ottamista. On tärkeää, että tutustut
näihin tietoihin. Huomaathan, että nämä tiedot antavat vain yleiset
tiedot vakuutuksesta, eivätkä ne korvaa täydellisiä vakuutusehtoja.

YLEISTIETOJA VAKUUTUKSESTA

Vakuutus on pakollinen ryhmävakuutus alla mainitut
edellytykset täyttävälle henkilölle, joka sitoutuu vakuutukseen
automaattisesti. Ryhmävakuutuksen taustalla on Solid
Försäkringsaktiebolag, rek.nr. 516401-8482 edustajanaan sen
Suomen sivuliike, Y-tunnus 1714344- 6, (”Solid Försäkring”) ja
Synsam Group Finland Oy, y-tunnus 2446347-2 (”Synsam”)
välinen sopimus (”Ryhmäsopimus”). Vakuutuksenottaja ja
ryhmäedustaja on Synsam.

Vakuutus koskee sinua, joka yksityishenkilönä olet tehnyt Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ryhmävakuutussopimuksen
voimassaoloaikana ja olet kirjoilla tai asut pysyvästi
Pohjoismaissa. Synsam Lifestyle™ -sopimuksella tarkoitetaan
silmälasien tai muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin
Suomessa kuluttajille tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta.
Vakuutus koskee vain sinua yksityishenkilönä.

LAAJUUS

Vakuutus kattaa silmälasit, jotka Synsam on vuokrannut sinulle
Synsam Lifestyle™ sopimuksella (”Tuote”).

Alkuvaiheessa, silmälasien luovutuspäivää seuraavan neljän
(4) kuukauden aikana, vakuutus korvaa silmälasien varkauden
ja menetyksen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton
ulkoinen tapahtuma.

Alkuvaiheen jälkeen, kun neljä (4) kuukautta on kulunut, vakuutus kattaa edellisen kappaleen mukaiset vahingot sekä
muut vahingot, jotka aiheutuvat äkillisistä ja ennalta
arvaamattomista ulkoisista tapahtumista, ns. kaikenvaravakuutus.
Jos hankit uudet silmälasit käyttämällä normaalia vaihtooikeutta
tai mahdollisuutta saada uudet korvaavat silmälasit Synsam
Lifestyle™ yleisten ehtojen mukaisesti, sovelletaan uusiin
silmälaseihin samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

TÄRKEITÄ RAJOITUKSIA

Vakuutuksesta ei korvata:
- Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuustai
tuotetakuun mukaisesti.
- Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät
vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja
kolhuja.
- Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.
- Vahinkoa, joka syntyy, kun tuote jätetään huoltoon
käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai
Solid Försäkring ole ohjannut vakuutettua huoltoon.
Kaikki poikkeukset ja rajoitukset vakuutuksessa ilmenevät
täydellisistä vakuutusehdoista.

VAKUUTUSAIKA

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja
on voimassa Tuotteen luovutuspäivästä lukien enintään 36
kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes
Synsam Lifestyle™ -sopimuksesi päättyy. Vakuutus päättyy silloin
ilman erillistä ilmoitusta.

KORVAUS

Korvattavan vahingon sattuessa Solid Försäkring korvaa
korjauskustannukset (ns. osavahinko) Synsamin suorittamina
aina tuotteen vahinkohetken jälleenhankintaarvoon asti,
kuitenkin enintään alkuperäiseen vakuutusarvoon asti. Jos korjaamista ei
voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan
korjaamisen sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava
tuote korvaukseksi, kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen
vakuutusarvoon saakka.

Solid Försäkringillä ja Synsamilla on oikeus päättää korjataanko vahingoittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella
sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi
tapahtua vain Synsamin toimesta.

Käteiskorvausta ei makseta. Mikäli täysvahinkotapauksessa korvaus suoritetaan antamalla vastaava tuote, on vakuutus voimassa vastaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin
vakuutuskauden loppuun, kuitenkin siten, että luovutuspäivä
lasketaan vahingoittuneen Tuotteen luovutuspäivästä.
Vahingoittuneen Tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään
muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunut
Tuote kuitenkin korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu
näiden ehtojen mukaisesti tai Tuote korjataan muun kuin Solid
Försäkringin tai Synsamin osoittaman korjaamon toimesta,
evätään korvaus kokonaan.

OMAVASTUU

Osavahinko
Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa
vahingoittuneiden silmälasien kolmen (3) kuukauden
kuukausikustannusta, kuitenkin enintään korjauskustannuksia
vastaava määrä ja korkeintaan 150 euroa. ”Kuukausikustannus”
tarkoittaa Synsam Lifestyle™ -sopimuksessasi määriteltyä
yksittäisten silmälasien yksikköhintaa.

Täysvahinko
Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa
vahingoittuneiden silmälasien kuuden (6) kuukauden
kuukausikustannusta vastaavaa määrää korkeintaan 150 euroa.
Kuukausikustannuksella on sama merkitys kuin edellä.

HUOLELLISUUSVELVOITE

Korvausta maksetaan edellyttäen, että olet hoitanut ja valvonut
omaisuutta tavanomaisella huolellisuudella.
Huolellisuuden tai valvonnan puuttuessa, korvausta voidaan
alentaa tai evätä kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää
vartioimatta kodin ulkopuolelle ja sitä tulee muutoinkin säilyttää
turvallisella tavalla. Valmistajan käyttöohjeita, mahdollisia
hoitoohjeita sekä suosituksia tulee noudattaa.

VAHINGON SATTUESSA

Vahinkoilmoitus on esitettävä mahdollisimman pian
vahinkotapahtuman jälkeen sille Synsam-liikkeelle, jossa
sopimus on tehty. Vahinkoilmoituksen tekemisen yhteydessä
vakuutetun tulee antaa Synsamille ne asiakirjat, jotka Synsam
tai Solid Försäkring kulloinkin katsoo tarvitsevansa arvioidakseen
oikeuttasi korvaukseen. Sinun tulee myös antaa Synsamille
tai valtuutus hankkia tietoja, joita Synsam tai Solid Försäkring
kulloinkin katsoo tarpeelliseksi hankkia.
Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

a) Synsam Lifestyle™ -sopimus
b) Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseksi.

Henkilötietojen käsittely
Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi turvallisella tavalla ja
noudattaen voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Tarkempia
tietoja henkilötietojesi käsittelystä, kuten käsittelyn tarkoituksista
ja oikeuksistasi, on selostettu vakuutusehtojen kohdassa 14.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä
Solid

Försäkring:
Tietosuojavastaava Solid Försäkring Puhelin: +46 (0)42-38 21 00
Sähköposti: DPO@solidab.se Osoite: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

TÄYDELLISET VAKUUTUSEHDOT

Täydelliset vakuutusehdot voi pyytää soittamalla Solid Försäkring
asiakaspalveluun puh. +358 (0)9 278 48 04 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen skada@solidab.se.

MIKÄLI YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli vakuutettu on tyytymätön Solidin tekemään päätökseen
tai muuhun Solidin tuotteita ja palveluita koskevaan asiaan,
vakuutettua kehotetaan ottamaan yhteyttä Solidiin. Solid
on valmis harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi
korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet
ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Vakuutettua pyydetään näissä tapauksissa lähettämään
kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

Solidin yhteystiedot ovat:
Solid Försäkringsaktiebolag Klagomålsansvarig
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Mikäli olet edelleen tyytymätön, voit pyytää asiasi käsittelyä
Solidin Vakuutusneuvostossa.
Vakuutettu voi myös viedä asian maksuttomasti seuraavien
ulkopuolis- ten tahojen käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton
ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä.

Lautakunnan yhteystiedot ovat:
Hämeenkatu 3 B
PL 306, 00531 HELSINKI, Puh. 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutettu voi saada neuvoja ja opastusta vakuutusasioissa
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai saattaa asian käsiteltäväksi
Vakuutuslauta- kuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riitaasioissa.
FINE ei käsittele asioita, jotka ovat vireillä tai ratkaistu
Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta; Porkkalankatu 1, 00180
HELSINKI; Puh. 09 6850 120; www.fine.fi

TUOMIOISTUINKÄSITTELY

Vakuutusriita voidaan ratkaista myös tuomioistuimessa, ensi
asteena toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Försäkringsgivare
Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivulike Y-tunnus 1714344-6
c/o Resurs Bank Box 3900
01530 Vantaa

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike on Solid
Försäkringsbola- gin (org. nr. 516401-8482) sivuliike.
Käyntiosoite: Ekslingan 8, 25467 Helsingborg, Sverige.
Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Sverige.
Puh. +358 (9) 698 02 49, sähköposti: kunder@solidab.se

SYNSAM VAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT


Sisältyy aina Synsam Lifestyle™-sopimukseen.

1. MÄÄRITELMÄT

Asiakas
Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on allekirjoittanut Synsam
Lifestyle™ -sopimuksen Synsamin kanssa.

Vakuutuksenottaja
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan Synsamia.

Vakuutettu
Vakuutetulla tarkoitetaan asiakasta, joka on allekirjoittanut
Synsam Lifestyle™ -sopimuksen Synsamin kanssa ja joka täyttää
tämän vakuutuksen mukaiset vaatimukset.

Tuote
Tuotteella tarkoitetaan silmälaseja, jotka Synsam vuokraa
vakuutetulle Synsam Lifestyle™ -sopimuksen mukaisesti.

Synsam Lifestyle™
Synsam Lifestyle™ -sopimuksella tarkoitetaan silmälasien tai
muiden mahdollisten Synsamin kulloinkin Suomessa kuluttajille
tarjoamien tuotteiden vuokrasopimusta.

Luovutuspäivä
Luovutuspäivä tarkoittaa päivää, jona uusi tuote toimitetaan
asiakkaalle kulloinkin voimassa olevien Synsam Lifestyle™
-sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

2. KENEN HYVÄKSI VAKUUTUS ON VOIMASSA
Solid on solminut Synsamin kanssa ryhmävakuutussopimuksen,
jonka mukaan kaikki, jotka täyttävät jäljempänä mainitut
vaatimukset, pääsevät ryhmävakuutussopimuksen piiriin ja siten
saavat tämän vakuutuksen:

a) Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen
ryhmävakuutussopimusajan aikana.

b) Asiakas, joka on solminut Synsam Lifestyle™ -sopimuksen ja
joka on kirjoilla tai asuu pysyvästi Pohjoismaissa.

Vakuutus on voimassa sellaisen asiakkaan hyväksi, joka täyttää
edellä kohdissa a) ja b) kirjatut vaatimukset. Vakuutus koskee
vakuutettua vain yksityishenkilönä.

3. LAAJUUS

Alkuvaiheessa, Luovutuspäivää seuraavan neljän (4) kuukauden
aikana, vakuutus korvaa Tuotteen varkauden tai menetyksen,
jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen
tapahtuma. Alkuvaiheen jälkeen, kun neljä (4) kuukautta
on kulunut, vakuutus kattaa varkauden ja menetyksen
sekä vahingoittumisen, jonka aiheuttaa äkillinen ja ennalta
arvaamaton ulkoinen tapahtuma (kaikenvaravakuutus),
joka tapahtuu vakuutuskauden aikana. Jos asiakas hankkii
uuden Tuotteen käyttämällä normaalia vaihtooikeutta tai
mahdollisuutta ottaa uusi korvaava Tuote Synsam Lifestyle™
-sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti, sovelletaan uuteen
Tuotteeseen samaa vakuutusturvaa kuin edellä.

3.1 POIKKEUS

Vakuutus ei korvaa:

a) Vahinkoa tai virhettä, joka on korvattavissa onnettomuustai
tuotetakuun mukaisesti.

b) Pienempiä tuotteeseen kohdistuvia vahinkoja, jotka eivät
vaikuta tuotteen käytettävyyteen, esimerkiksi naarmuja ja
kolhuja.

c) Kulumisesta tai laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

d) Vahinkoa, joka ilmenee, kun tuote jätetään huoltoliikkeelle
käsittelyä, korjausta tai puhdistusta varten eikä Synsam tai Solid
ole ohjannut vakuutettua kyseiseen huoltoliikkeeseen.

4. VAKUUTUSAIKA

Vakuutusaika lasketaan erikseen kunkin Tuotteen osalta ja
on voimassa Tuotteen Luovutuspäivästä lukien enintään 36
kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes
Asiakkaan Synsam Lifestyle™-sopimus päättyy. Vakuutus päättyy
ilman erillistä irtisanomista.

5. KORVAUS

Korvattavan vahingon sattuessa Solid korvaa Synsamin
suorittamat korjauskustannukset (ns. osavahinko) aina tuotteen
vahinkohetken jälleenhankintaarvoon asti, kuitenkin enintään
alkuperäiseen vakuutusarvoon asti. Jos korjaamista ei voida tehdä
tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko), voidaan korjaamisen
sijasta antaa Synsamin valikoimista vastaava tuote korvaukseksi,
kuitenkin enintään tuotteen alkuperäiseen vakuutusarvoon
saakka. Solidilla ja Synsamilla on oikeus päättää korjataanko
vahingoittunut tuote vai korvataanko se vastaavalla tuotteella
sekä osoittaa vastaava tuote. Tuotteen korjaaminen tai vaihto voi
tapahtua vain Synsamin toimesta.

Käteiskorvausta ei makseta Vakuutetulle. Mikäli
täysvahinkotapauksessa korvaus suoritetaan antamalla
vastaava Tuote, on vakuutus voimassa vastaavan tuotteen osalta
muuttumattomin ehdoin vakuutuskauden loppuun, kuitenkin
siten, että Luovutuspäivä lasketaan vahingoittuneen Tuotteen
Luovutuspäivästä.

Vahingoittuneen tuotteen korjausta ei saa tehdä kenenkään
muun toimijan, kuin Synsamin toimesta. Mikäli vahingoittunutta
tuotetta korjataan ilman, että vahinko on ilmoitettu näiden
ehtojen mukaisesti tai korjataan muun kuin Solidin tai Synsamin
osoittaman korjaamon toimesta, evätään korvaus kokonaan.

6. HUOLELLISUUSVELVOITE

Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut
ja valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella. Mikäli hoito tai valvonta on ollut huolimatonta, voidaan korvausta
alentaa tai evätä korvaus kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi
saa jättää ilman valvontaa kodin ulkopuolella, ja tuotetta tulee
muutoin säilyttää turvallisella tavalla. Mahdollisia hoito-ohjeita ja
suosituksia tulee noudattaa.

7. OMAVASTUU

Osavahinko
Omavastuu osavahinkotapauksessa on määrä, joka vastaa
vahingoittuneen Tuotteen kolmen (3) kuukauden
kuukausikustannusta, kuitenkin enintään korjauskustannuksia
vastaava määrä ja korkeintaan 150 euroa.

”Kuukausikustannuksella” tarkoitetaan asiakkaan Synsam
Lifestyle- sopimuksessa määriteltyä yksittäisten silmälasien
yksikköhintaa.

Täysvahinko
Omavastuu täysvahinkotapauksessa on määrä, joka
vastaa vahingoittuneen tuotteen kuuden (6) kuukauden
kuukausikustannusta vastaava määrä korkeintaan 150 euroa.
Kuukausikustannuksella on sama merkitys kuin edellä.

8. VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAN
OIKEUDEN LUOVUTTAMINEN


Vakuutetulla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa vakuutusta.

9. VAHINGON SATTUESSA

Korvausvaatimus on lähetettävä tai toimitettava
mahdollisimman pian vahingon tapahtumisen jälkeen sille
vakuutetun tuotteen Synsam-jälleenmyyjälle, jossa Synsam
Lifestyle™ -sopimus on tehty. Vakuutetun on annettava
Synsamille kaikki sellaiset asiakirjat, jotka Synsam tai Solid
kulloinkin katsoo tarpeelliseksi vahingon korvattavuuden
arvioimiseksi. Vakuutetun tulee myös antaa Synsamille valtakirja
niiden tietojen hankkimiseksi, joita Synsam tai Solid kulloinkin
katsovat tarvitsevansa. Vahinkoilmoitukseen tulee liittää:

a) Synsam Lifestyle™ -sopimus

b) Muut asiakirjat, joita tarvitaan vahingon arvioimiseksi.

Korvausta koskevien epäedullisten vaikutusten välttämiseksi tulee
vahinkoilmoitus tehdä niin pian kuin mahdollista. Mikäli sama
vahinko on myös toisen vakuutuksen kattama, tulee tiedot tästä
antaa vahinkoilmoituksessa tai niissä tiedoissa, jotka annetaan
Synsamille.

Vahingon käsittely tapahtuu 30 päivän kuluessa siitä, kun
Vakuutettu on täyttänyt velvollisuutensa.

10. KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN

Solid ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu ilmoittaa myöhemmin
kuin yksi (1) vuosi siitä, kun Vakuutettu sai tietää vahingosta ja
mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Korvausvaatimus
on joka tapauksessa esitettävä kymmenen (10) vuoden kuluessa
vakuutustapahtumasta.

Jos vahinkotapahtuma on ilmoitettu vakuutuksenantajalle
ajoissa, on Vakuutetulla kolme vuotta aikaa nostaa asiaa koskeva
kanne tuomioistuimessa tai esittää vaatimus vaihtoehtoisessa
riidanratkaisuelimessä siitä lukien, kun Solid on tehnyt asiassa
lopullisen korvauspäätöksen ja vakuutettu on saanut tiedon
päätöksestä sekä tästä määräajasta.

11. FORCE MAJEURE

Solid ei vastaa vahingosta, joka suoraan tai välillisesti on
seurausta sodan, sotaan rinnastettavan tapahtuman,
sisällissodan, sotaharjoitusten, vallankumouksen, mellakoiden,
terrorismin, kapinan, ydinvoiman tai ydinprosessin, viranomaisen
toiminnan, takavarikon, lakon, työsulun, hakusaarron tai
vastaavan tapahtuman johdosta.

12. MONIVAKUUTUS JA TAKAUTUMISOIKEUS

Jos tällä vakuutuksella vakuutettava riski on vakuutettu
myös toisella vakuutuksella, vakuutettu voi hakea korvausta
haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Vahingosta maksettu
yhteenlaskettu korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi
kuin vahingon määrä. Oikeus vaatia korvausta maksetusta
vakuutuskorvauksesta vahingon aiheuttajalta tai muulta
vakuutuksenantajalta siirtyy Solidille siinä laajuudessa, kun Solid
on suorittanut korvausta vakuutetulle.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia.
Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa
vakuutussopimuslakia.

14. SOLID FÖRSÄKRING HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TIETOSUOJA ASETUKSEN MUKAISESTI

Solid Försäkringsaktiebolag (rekisteritunnus 516401-8482) (”Solid
Försäkring”), edustajanaan Suomessa sen Suomen sivuliike
(Y-tunnus 1714344-6)] toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi
käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että meidän velvollisuutenamme
on varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti
sekä voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Tullessasi Solid Försäkring asiakkaaksi tai osoittaessasi
kiinnostusta asiakkuutta kohtaan sinulta pyydetään tiettyjä
henkilötietoja, kuten nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, jne.

Tietoja pyydetään suoraan sinulta, mutta niitä voidaan
myös hankkia esimerkiksi toiselta konserniyhtiöltä,
yhteistyökumppaniltamme, vakuutusvälittäjältä. Tietoja voidaan
lisäksi hankkia tai täydentää sekä päivittää viranomaisten
rekistereistä taikka muista yksityisistä ja yleisistä rekistereistä.
Solid Försäkring voi myös nauhoittaa puhelinkeskusteluja,
tallentaa sähköpostikirjeenvaihtoa tai mulla tavalla
dokumentoida sinun ja Solid Försäkring välistä vuorovaikutusta ja
viestintää.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN
PERUSTEET JA TARKOITUKSET


Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja alla tässä kappaleessa
lueteltuihin tarkoituksiin. Käsittely on tarpeellista alla lueteltuihin
tarkoituksiin.

Sopimuksen valmistelu ja hallinnointi
Solid Försäkring on soveltuvan lainsäädännön nojalla oikeus
käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen sopimuksen
solmimiseksi pyynnöstäsi tai Solid Försäkring kanssa solmimasi
sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tällaisen henkilötietojen
käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on henkilötietojesi kerääminen, tarkistaminen ja rekisteröiminen asiakassopimuksen solmimisen mahdollistamiseksi sekä solmittujen sopimusten dokumentoimiseksi, hallinnoimiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli et solmi
sopimusta Solid Försäkring kanssa, henkilötietojasi säilytetään
enintään kolmen kuukauden ajan. Henkilötietoja säilytetään
vakuutussopimuksen voimassaolon ja maksukauden ajan, eli
kanssasi solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämiseen tarvittavan ajan, mikä aika vastaa laissa
säädettyjä säilytysaikoja.

Lain ja/tai viranomaispäätöksen mukaisten velvoitteiden
täyttäminen Solid Försäkring käsittelee henkilötietojasi myös
sen varmistamiseksi, että Solid Försäkring täyttää lain, muidenn
säädösten ja/tai viranomaispäätösten mukaiset velvoitteensa.
Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön
mukaisen ajan.

Esimerkkejä tällaisesta käsittelystä ovat muun muassa:
(i) henkilötietojen käsittely kirjanpitolainsäädännön
mukaisten vaatimusten täyttämiseksi,

(ii) henkilötietojen käsittely viranomaisille annettavan
selvityksen yhteydessä.

Markkina- ja asiakasanalyysit
Henkilötietoja käsitellään lisäksi markkinointiin Solid Försäkringin
oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja voidaan, mikäli et
ole pyytänyt suoramainontakieltoa, käyttää suoramainonnan
ja tarjousten kohdentamiseksi sinulle. Henkilötietoja käsitellään
myös samalla lakisääteisellä perustalla asiakasanalyysin
yhteydessä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseksi,
tarkoituksena parantaa Solid Försäkringin tuotetarjontaa
asiakkaille. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan
lainsäädännön mukaisen ajan.

Vakuutustoiminnassa välttämättömät tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään myös vakuutustoiminnassa
välttämättömiin tarkoituksiin, esimerkiksi vakuutusmaksun
laskemista, tilastointia ja vahinkojen ehkäisemistä varten.
Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä vakuutusneuvonnan
yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta
näissä tilanteissa on Solid Försäkring oikeutettu etu.
Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön
mukaisen ajan.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUN
KUIN SOLID FÖRSÄKRING TOIMESTA


Henkilötietoja voidaan voimassaolevien yksityisyyttä koskevien
säännösten puitteissa ja yllä mainituissa tarkoituksissa käsitellä
Solid Försäkring muun konserniyhtiön ja sellaisten yritysten
toimesta, joiden kanssa konserni tekee palvelujen tuottamiseen
liittyvää yhteistyötä koskien esimerkiksi vahinkoselvityksiä,
riskinarvioita, jälleenvakuutuksia, erilaisia analyyseja, jne.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on Solid
Försäkring sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai se perustuu Solid
Försäkring oikeutettuun etuun. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan
lainsäädännön mukaisen ajan.

SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Solid Försäkring voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja
EU/ETA:n ulkopuoliseen maahan (nk. kolmas maa) sekä
ulkomaisille järjestöille. Tällaisessa tapauksessa Solid Försäkring
ryhtyy asianmukaisiin suojatoimiin varmistaakseen sen, että
henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävän korkeatasoisella
suojalla, joka on verrattavissa ja vastaa EU/ ETA:ssa tarjottavaa
suojauksen tasoa.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus saada tieto Solid Försäkring sinua koskevien
henkilötietojen käsittelystä ja oikeus:

a) saada rekisteriote käsiteltävistä tiedoista,

b) pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista,

c) pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn
rajoittamista,

d) vastustaa käsittelyä,

e) jos Solid Försäkring käsittelee henkilötietoja
sopimukseen tai suos- tumukseen perustuen,
tiettyjen edellytysten täyttyessä, oikeus saada Solid
Försäkring ne henkilötiedot, jotka olet sille
toimittanut sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan
toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti
mahdollista (tietojen siirtäminen järjestelmästä
toiseen). Solid Försäkring harkitsee yllä kohtien b-e
mukaista pyyntöäsi ja/tai vastustusta
tapauskohtaisesti. Yllä mainitun mukaisten pyyntöjen
ja/ tai vastustamisen osalta voit olla yhteydessä Solid
Försäkring tietosuojavastaavaan.

SUORAMARKKINOINNIN ESTO

Voit kääntyä Solid Försäkringin puoleen pyytääksesi
suoramarkkinoinnin estoa (nk. suoramainontakielto).
Se tarkoittaa, että henkilötietojasi ei käsitellä
markkinointitarkoituksessa eikä sinulle lähetetä
markkinointiviestejä. Suoramainontakieltoilmoituksen voi tehdä
Solid Försäkring asiakaspalveluun puhelimitse numeroon +358
(0)9 278 48 04 tai sähköpostitse osoitteeseen kunder@solidab.se.

PROFILOINTI JA OIKEUTETTUUN ETUUN
PERUSTUVA KÄSITTELY


Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa profilointia
ja henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Solid Försäkringin
oikeutettuun etuun. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen
automaattista käsittelyä, jota käytetään luonnollisen henkilön
tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseen,
erityisesti esimerkiksi kyseisen henkilön taloudellisen tilanteen,
henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden,
jne. arvioimiseksi tai ennakoimiseksi. Solid Försäkring käyttää
profilointia esimerkiksi asiakasanalyysien tekemiseen
markkinointitarkoituksessa. Sinulla on oikeus vastustaa
profilointia tapauksissa, joissa profilointia käytetään
markkinointitarkoitukseen.

KYSYMYKSIÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit olla
yhteydessä

Solid Försäkring:
Solid Försäkring tietosuojavastaava Puhelin:
+46 42-38 21 00
Sähköposti: DPO@solidab.se
Osoite: Solid Försäkring Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Valituksissa voit kääntyä Ruotsin Datainspektionen puoleen.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Voit myös Suomessa kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen
valitus- asioissa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

15. JOS YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli olet tyytymätön tekemäämme päätökseen tai muihin
tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen, kehotamme sinua
ottamaan meihin yhteyttä. Mielestämme on ensisijaisen
tärkeää kuulla mielipiteitäsi ja ottaa ne huomioon. Olemme
valmiita harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi
korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet
ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Lähetä näissä tapauksissa alla mainittuun osoitteeseen kirjallinen
valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn.

Solidin yhteystiedot ovat:
Solid Försäkringsaktiebolag Klagomålsansvarig
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Jos olet edelleen tyytymätön, voit tämän jälkeen saattaa asian
Solidin Vakuutusneuvoston käsittelyyn.

Voit myös viedä asian seuraavien ulkopuolisten tahojen
käsiteltäväksi: Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton
ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä. Lautakunnan
yhteystiedot ovat:

ALLMÄNNA VILLKOR
SYNSAM LIFESTYLE TM
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
Puh. 029 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
FINE Vakuutusja rahoitusneuvonta antaa veloituksetta
puolueetonta neuvontaa ja ohjausta. FINEn Vakuutuslautakunta
antaa lisäksi ratkaisusuosituksia riitaasioissa. FINE ei käsittele
riitaa joka on vireillä tai käsitelty Kuluttajariitalautakunnassa tai
tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09 685 0120 www.fine.fi

Tuomioistuinkäsittely
Vakuutusriita voidaan myös saattaa yleisen tuomioistuimen
käsiteltäväksi, ensi asteena toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

16. VAKUUTUKSENANTAJA

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike Y-tunnus 1714344-6
c/o Resurs Bank Box 3900, 01530 Vantaa
Asiakaspalvelu: +358 (0)9 278 48 04 E-posti: kunder@solidab.se
Kotisivu: www.solidab.se

Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6)
on Solid Försäkringsbolag (org nr. 516401-8482) sivuliike.
Käyntiosoite Ekslingan 8, 25467 Helsingborg, Ruotsi.
Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Ruotsi.
Puh. 09 698 02 49, e-posti: kunder@solidab.se

Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan
(Finansinspektionen) alainen

Finansinspektionen Box 7821,
SE-103 97 Stockholm, Sverige, Puh. +46 (0)8 787 80 00.
E-posti: finansinspektionen@fi.se www.fi.se
Toimintaa valvoo myös Suomen Finanssivalvonta:
PL 103, 00101
Helsingfors Puh. 010 831 51
E-posti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi. www.finanssivalvonta.fi

Ryhmäedustaja ja vakuutuksenottaja
Synsam Group Finland Oy, y-tunnus: 2446347-2 (”Synsam”)
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki
Vaihde: +358 (0)10 237 2000
Sähköposti: info@synsam.fi Kotisivu: www.synsam.se